Tag Archives: finals

Що е то – тенис в Полша?What is it – tennis in Poland?

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Тридесет и осем милионна Полша пренаписа тенис историята си в рамките на две седмици. Подобни заглавия в медиите описваха чудесното представяне на тенисисти от страната по време на тазгодишния Уимбълдън. Полската школа заслужи суперлативи след силното представяне – на ¼ финал те имаха един представител при жените (Агнешка Радванска) и двама при мъжете – Лукаш Кубот и Йержи Янович. С последвалото си достигане до полуфиналите 22-годишният Янович вече е в топ 20 на света. Именно той е и първият поляк, който достига до полуфинал в турнир от Големия шлем.

Poland_China_Davis_Cup_1939_Re-sport_3
Развитието на тениса по полските земи се заражда в края на 19 век. Към 1910 г. на този спорт се гледа като развлечение за социалния елит. Първият голям тласък в развитието идва след края на Първата световна война – през 1919 г. е организиран първият тенис турнир за купите на регион Виелкополски. През 1921 г. стартира обособено полско първенство, а четири години по-късно страната дебютира в участието си на купа „Дейвис“. Най-големите звезди по това време са Игнаци Туачински и Йозеф Хебда. Туачински записва името си в историята като номер едно на страната през 1934 г. В кариерата си роденият през 1911 г. поляк записва участие в 10 купи „Дейвис“, в които постига 23 победи и 8 загуби на сингъл и 3 победи и 9 загуби на двойки. Най-големите успехи при жените по това време постига Ядвига Йедржовска. Поради специфичността на името й, много хора, които не говорели полски език я наричали просто „Я-я“ или „Йед“. Името й остава в историята с достигане на финал в три турнира от Големия шлем. За нейно най-голямо съжаление губи и трите – Уимбълдън 1937 г. (загуба от Дороти Раунд), US Open също през 1937 г. (загуба от Анита Лисана) и Roland Garros 1939 г. (загуба от Симоне Матю). В кариерата си Йедржовска достига до номер 3 в световната ранглиста.
Полската тенис асоциация е възстановена отново след края на Втората световна война. През 50-те години израства ново поколение талантливи тенисисти – Владислав Сконецки, Ян Раджо, Андржей Личис, Йозеф Пянтек, Основните успехи през 60-те години пък са заслуга на Вйеслав Гьошарек. Най-високопоставените полски тенисистки в класацията на WTA през 90-те са Катаржина Новак и Магдалена Гжибовска.

Toray Pan Pacific Open - Day 6
Любопитен факт за нагласата на поляците към тениса – полските емигранти в САЩ например дотолкова са развили тениса, че голяма част от отделните щати имат своя собствена федерация, към която хората членуват.
По всичко изглежда, че именно днешните времена са най-успешни за полската школа. Както сами се уверихте през годините Полша няма значителни тенис успехи. Това обаче се променя с израстването на надеждите в лицето на Агнешка Радванска и сестра й Урсула, при мъжете Йержи Янович и Лукаш Кубот при мъжете. В следващите редове ще отделим внимание на Агнешка Радванска и Янович.
Напоследък четвъртата в световната ранглиста Радванска е споменавана главно около скандала с голата й фотосесия за списание Body Issue. Както сигурно знаете тя бе изключена от младежка католическа организация в Полша заради това действие.
Радванска е родена на 6 март 1989 г. През юли 2012 г. достига върха в кариерата си – номер 2 в света. Известна е с разумните си решения на корта, които й носят общо 12 титли от Големия шлем. Тя е притежател и на редица други отличия – първата полска тенисистка, която достига финал в турнирите от Големия шлем (Уимбълдън 2012), първата полска тенисистка, която печели сингъл титла от WTA, победител е и в най-дългия трисетов мач при жените. През 2013 г. тя получи като награда от президента на Полша златен кръст за заслуги.

Poland_re-sport_2

22-годишният Йержи Янович не попада сред големите любимци на публика и играчи. Именно за него Жил Симон сподели, че е един от най-малко харесваните тенисисти в тура. Това не впечатлява особено Янович, който е известен с друго свое желание – да побеждава. Познат е със солидния си сервис, но и с големия брой двойни грешки. Той става известен за широката общественост след страхотното си представяне на Мастърса в Париж през 2012 г. Тогава той отстранява петима играчи от топ 20 на света и достига финал, започвайки от квалификациите. Стъпка преди върха е спрян от Давид Ферер. Както Агнешка, така и Йержи е награден от полския президент със златен кръст за заслуги.
С това приключва приключението ни в света на полската тенис история. Склонни сме да вярваме, че скоро отново ще се наложи да бъде дописана. Защото полският глад за успехи е нарицателен.

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Thirty-eight millionth Poland rewrote its own tennis history within two weeks. Similar headlines described the wonderful performance of players from the country during this year’s Wimbledon. Polish school earned superlatives after a strong performance – on ¼ finals they had a representative in women (Agnieszka Radwanska) and two for men – Lukasz Kubot and Jerzy Janovic. After reaching of the semifinals, 22-year Janovic already is in top 20 of the world. He was the first polack, who reached Grand slam semifinals.

Poland_China_Davis_Cup_1939_Re-sport_3
The development of tennis in the Polish lands has been originated in the late 19th century. In 1910 the sport is seen as entertainment for the social elite. The first great impetus to the development comes after the end of World War 1 – in 1919 was organized the first tennis tournament for the cups of Region Wielkopolski. In 1921 launched a separate Polish Championship and four years later the country debuted in the participation for Davis Cup. The biggest stars at that time are Ignacy Tuachinski and Joseph Hebda. Tuachinski write his name in history as the polish number one in 1934. During his career he record participation in 10 „Davis cup“ and achieves 23 wins and 8 losses in singles and 3 wins and 9 losses pairs. The biggest success for women at that time achieved Jadwiga Yedrzhovska. Because of the specificity of the name, many people who don’t speak Polish called her simply „Ja-Ja“ or „Yed“. Her name remains in the history of reaching the finals in three grand slams. To her great regret she lose all of them – Wimbledon 1937 (loss of Dorothy Round), US Open also in 1937 (loss of Lisa Anita) and Roland Garros in 1939 (loss of Simon Matthew). In her career Yedrzhovska reached number 3 in the world ranking.
Polish Tennis Association was restored after the World War 2. In the 50s grew a new generation of talented players – Vladislav Skonetski, Jan Raja, Andrzej Lichis, Joseph Pyantek. Major successes in the 60s have the merit of Vyeslav Gyosharek. Highest-ranking Polish tennis players in the WTA ranking in the 90s are Katarzyna Nowak and Magdalena Gzhibovska.

Toray Pan Pacific Open - Day 6
Curious about the attitude of polish towards tennis – Polish immigrants in the U.S. have developed so much in tennis, that most of the states have their own federation to which people belong.
It seems that it is nowadays the most successful in the Polish school. As you are assured, over the years Poland has no significant tennis achievements. However, this is changing with the growth of hope in the face of Agnieszka Radwanska and her sister Ursula, Jerzy Janovic and Lukasz Kubot . In the following we will take care of Agnieszka Radwanska and Janovic.
Recently, the fourth-ranked Radwanska is mentioned mainly about the scandal with her ​​naked photo shoot for the Body Issue magazine. As you know, she was excluded from the Catholic Youth Organization in Poland because of this action.
Radwanska was born on March 6, 1989. In July 2012 she reached the pinnacle of her career – No. 2 in the world. She is known for her wise decision of the court, which brought her total of 12 Grand Slam titles. She also holds a number of other awards – the first Polish female tennis player to reach final in Grand Slam (Wimbledon 2012), the first Polish female tennis player to win a singles title at WTA, and she is the winner in the women’s longest three set match. In 2013 she received Gold Cross of Merit from the President of Poland.

Poland_re-sport_2
22-year-old Jerzy Janovic isn’t among the big favorites of the audience and players. Gilles Simon said he was one of the least liked players on the tour. This doesn’t seem particularly for Janovic, who is known for his other desire – to win. He is known with solid service and large number of double faults. He became known to the public after his great performance at the Paris Masters in 2012, when he removed five players from the top 20 in the world and reached the finals, starting with qualifying. Step before the top he is stopped by David Ferrer. As Agnieszka, Jerzy was awarded too by the Polish president with a Gold Cross of Merit.
So we complete our journey through the polish tennis history. We believe that soon it will be rewritten. Because the polish hunger for success is a byword.

by Kalin Dacov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Murray brings Wimbledon title back to Britain

Greg Couch on Andy Murray’s thrilling win at Wimbledon.

[grabpress_video guid=97fd5f5ab5c8fcf5c2257de104afea11d42dbcd9 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Couch: Wimbledon Men's Semifinals

Greg Couch recaps the Wimbledon men’s semifinals.

[grabpress_video guid=01ebade87e8dd6b66a211e455ac835c540e67436 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Blackhawks celebrate Stanley Cup title

The Blackhawks celebrate their championship with a parade.

[grabpress_video guid=e0df7861ac3f2bb62f35920fb535490d642378c3 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Horrow: Basketball business booming

Rick Horrow talks the business of basketball.

[grabpress_video guid=93a315c482ef78c4be739fa11bc1d8433336f0d3 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Kane: 'We just have to play our game'

Hear from the Blackhawks after their Game 5 win over Boston.

[grabpress_video guid=864e818cd98460bc0f7d14b29d558a7d17243874 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Spurs battle, but fall short to Heat in NBA Finals

Spurs Live on a tough finish to the Spurs’ season.

[grabpress_video guid=74d0900dbf12f719ccf69d730597ff8021d59864 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Blackhawks defeat Bruins to even series

Hear from the Blackhawks after defeating Boston in Game 4.

[grabpress_video guid=c87814684e98313aec96d829c86aac7b6d7da9c4 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Recap: Miami's Game 6 victory

Check out how the Heat forced Game 7.

Check out how the Heat forced Game 7.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Read more...

VIDEO: LeBron, D-Wade on being tested by Spurs

James and Wade share thoughts after the tough Game 5 loss.

[grabpress_video guid=a41ed10f147d970f6f7b7f7e23f797f2c686dc6d embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !