Tag Archives: Созопол

Костан Тончев: „Винаги се старая да съм коректен със съперника на корта“Kostan Tonchev: "I always try to be honest with my opponents on the court"

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

По професия Костан Тончев е адвокат, живее в Бургас. Познат е в тенис средите и като един от най-добрите любители в страната. Играе тенис от 14 годишен, никога професионално. Разговаряме с него по време на Santa Marina 2013 в Созопол. Вижте какво сподели той за читателите на RE:SPORT:

Има ли друг човек с името Костан?

Имах възможност да проверя – сам съм. В цяла България. Името ми е от арменски произход, дядо ми е арменец.

SANTA_MARINA_2013_RES-2677Коя е отличителната ви черта на корта?

Много ми се иска да е това, че съм коректен със съперника.

Кърпата на главата за имидж ли я слагате?

Нося кърпа още от студентските си години – имах проблем със слънцето, а шапката винаги ми е пречела.

Иванович или Шарапова?

Задаваш отговори – Иванович, разбира се.

Кой е любимият ви тенисист?

Във времето съм имал няколко – първо харесвах много Серхи Бругера, после Марсело Риос, Сампрас, Агаси. От днешните звезди харесвам Федерер, Вавринка, Надал е невероятен.

SANTA_MARINA_2013_RES-2267Пренебрегвана марка ли е Yonex? Вие сте голям неин привърженик.

Пренебрегвана е само в България. В световен мащаб не е така.

Кога трябва да се сменя ракетата?

Когато се амортизира съвсем.

Спомняте ли си първото участие в турнир?

Разбира се. Първите ми участия в турнири бяха тези за любители в Бургас. Бях някъде около 16-17 годишен. Тогава правеха много големи турнири. Пристанището и летището в Бургас бяха основни спонсори на големите прояви. Още се чудя как такива турнири събираха над 100 участници само от града. Сега в национален мащаб трудно се събират толкова хора. Спомням си как се радвах като четях името си някъде след стотната позиция в ранглистата. Интересен факт е, че тогава на първо място в класацията беше Недялко Йорданов. Малко хора знаят, че той играе страшно добре тенис.

SANTA_MARINA_2013_RES-2945

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

А първата купа?

Имам много малко купи. Първата беше от турнир, в който на финала играх с брата на Тодор Митев. Сега отдавна не играе. Беше средно силен турнир, не дойдоха някои от най-силните бургаски тенисисти. Като цяло рядко играя финали. Купите, които имам съм ги сложил в едни торби, защото жена ми не ми дава да ги излагам. Имах период, в който с Мирослав Керчев направихме много силна двойка и бяхме почти непобедими в Бургас.

Двойките ли е по-предпочитаният от вас формат?

Първо ми беше любим именно заради партньорството ми с Миро Керчев. След като спрях да играя с него, вече не предпочитам двойките.

А предпочитан формат за турнир?

Със сигурност този, който е тук в Созопол – групи и след това първите двама да излизат на елиминации.

В каква насока трябва да се развива аматьорският тенис?

От години се хвърлят много усилия, но се случва хаотично. Добър пример е турнирът „Зашо“ в Пловдив. Трябва да се използва добрият опит на Национална тенис лига, която първоначално организираше БФТ, положителното беше, че се допуснаха да играят бившите състезатели. Според мен лошо решение беше да се раздели любителският тенис на възрастови групи. Година след година КАИ го доказват, защото се оказва, че сме прекалено малка държава за да може хем да ги разделим хората на възрастови групи, хем след това да ги разделим на първа лига, втора лига и т.н. Задължително трябва да има разделение по лиги.  Виждаме негативите от липсата на това във всеки един турнир – има мачове, които свършват 6:0 и 6:1. Те не са приятни нито за тези, които падат, нито за тези, които побеждават.

SANTA_MARINA_2013_RES-2997Каква оценка бихте писали на аматьорския тенис в Бургас?

Не е необходимо аз да пиша оценка, момчетата сами си я извоюват. На финала на „Зашо“ играха двама бургазлии, това е достатъчно показателно.

Вашите очаквания за турнира в края на тази седмица в Бургас?

Винаги на моя турнир не ме е интересувало как ще се представя аз, за мен е важно да дойдат максимално повече хора и да се забавляват. През цялото време се чувствам ангажиран с организацията и не ми е до игра.

Благодарим за това интервю!

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

By profession Kostan Tonchev a lawyer, he lives in Burgas. Kostan is known in tennis circles as one of the best amateurs in Bulgaria. He is playing tennis since he was 14 years old, never professionally. We talk to him during the Santa Marina 2013 – Sozopol. See what he said special for the readers of RE: SPORT:

Is there another man named Kostan?
I had the opportunity to check out – It’s only me in Bulgaria. My name is of Armenian descent, my grandfather was Armenian.

SANTA_MARINA_2013_RES-2677What is the distinguishing feature of you on the court?

I’d like to be that I’m honest with my opponents.

Ivanovic or Sharapova?

Ivanovic, of course!

Who is your favorite tennis player?

In the time I’ve had a few – first I liked a lot Sergi Bruggera, then Marcelo Rios, Sampras, Agassi. From today’s stars I like Federer, Wawrinka, Nadal is incredible.

Is Yonex neglected brand?  You are major supporter of it.

It’s neglected only in Bulgaria. Globally, it is not.

When should be changed a racquet?

When is completely amortized.

SANTA_MARINA_2013_RES-2945Do you remember your first participation in a tournament?

Of course I do. My first participation in these tournaments was amateur in Burgas. I was around 16-17 years old. Then there were a lot of big tournaments. Port and airport in Burgas were major sponsors of major events. I still wonder how such events gathered over 100 participants only from the city. Now in a national scale are difficult to obtain so many people. I remember I was glad as I read my name somewhere in the hundredth position in the rankings. An interesting fact is that at the time of first place in the ranking was Nedialko Yordanov. Few people know that he played extremely well tennis.

What about the first cup?

I have not so much cups. The first was from a tournament which in the final I played against the brother of Todor Mitev. Now he is no longer playing. Averaged a strong tournament, they didn’t come some of the greatest tennis players of Burgas. Generally I play finals rarely. I’ve put my cups in some bags, because my wife will not let me expose them. I had a period in which my partner was Miroslav Kerchev and we made ​​a very strong couple and we were almost invincible in Burgas.

SANTA_MARINA_2013_RES-2267[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Are the doubles your preferred format?

It was my favorite because of my partnership with Miro Kerchev. When I stopped playing with him, I don’t prefer doubles.

What about a preferred format for a tournament?

Surely the one here in Sozopol – groups and then the first two go to elimination.

In what direction should amateur tennis be developed?

For years, there is a lot of effort, but it happens randomly. A good example is the tournament „‘Zasho“ in Plovdiv. Should be used with good experience of the National Tennis League, which was originally organized by BTF, the positive was that it was allowed the former players to play. I think it was a bad decision to split tennis age groups. Year after year KAI prove it, because it turns out that we are too small country to be able to divide people into age groups, yet then split them in the first league, second league, etc. There must be a division leagues. We see the negative effects of the lack of it in any event – a match that ended 6-0 and 6-1. They are not pleasant nor for those who fall or for those who overcome.

SANTA_MARINA_2013_RES-2997What rating would you give to amateur tennis in Burgas?

I don’t need to write an assessment, the boys gained their own. At the end of „‘Zasho“ played two citizens of Burgas, this is indicative enough.

What are your expectations for the tournament this weekend in Burgas?

Always on my tournament I don’t care what I’ll do, it’s important to come maximum of people and everybody of them to have fun. Throughout I feel committed to the organization and I’m not in game.

Thank you for this interview!

by Kalin Dacov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , , , ,

Созопол е неповторим, тенисът също – Santa Marina OPEN 2013

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Някъде в бъдещето…

2026 г. Изминаха 13 години откакто за последен път стъпих в Созопол. През това време обикалях много по света, видях всякакви красоти, но ето – отново бях в града на моето сърце. Античният град, в който отвсякъде те посрещат гръцка музика и усмихнати туристи, успяваше да докосне съзнанието ми всеки път, когато го посещавах… За разлика от последния път, този път бях сам. Имах нужда от почивка, търсех нещо специално, което бях оставил тук. Изследователското в мен бе движещата сила сега, когато стъпвах по пясъка в желание да открия нещо оставено от мен тук, преди 13 години. А сякаш вчера бях на 26…

SOZOPOL_OPEN_2013_RES_WM-2728Палещите песъчинки нежно обгръщаха стъпалата ми, а полъхът на бриза прогонваше и последните солени капки по тялото ми. Бях развълнуван. Стъпка по стъпка приближих мястото, за което само аз знаех. Когато бях млад избрах именно него, за да съм сигурен, че когато се върна, ще го открия. Изчаках семейство руснаци да се отдалечи и необезпокояван започнах да разравям морския пясък. Не се наложи да копая много – на петото загребване пръстите ми докоснаха търсената кутия. Извадих я, отместих капачето и я видях… отвътре ме гледаше тенис топка, запазила цялата си прелест… Нещото, което зарових на това място преди 13 години, сега държах в ръцете си. За миг се замислих – толкова много обичах тениса, дали вътре в мен не пулсира именно зеленикава топка, а не сърце? Развълнувах се, върнах вече празната кутия в пясъка, а с топката в ръка вече можеше да си тръгна отново по палещия пясък…

В наши дни – някъде около  13 септември, петък, 2013 година.

МОЯТА ГЛЕДНА ТОЧКА:

Колата плавно отби на 2 километра преди стария Созопол. Пред очите ми се откри гостоприемната “Santa Marina”- домакин на четвъртия турнир от веригата Weekend Tour – съвместно начинание на Interactive tennis league и RE:SPORT медия. В момента, в който докоснах нагорещения асфалт, усмихнато момче предложи да ни закара с екстравагантна голф количка до апартамента, в който трябваше да се настаним. Направи ми приятно впечатление начинът, по който това място ни посрещна – приветливо, без натрапване. Свалихме багажа, настанихме се, отворихме по една бира и се наслаждавахме на мига…

SOZOPOL_OPEN_2013_RES_WM-002ДЕБЮТАНТЪТ:

Не бях на себе си от вълнение. Предстоеше ми второ участие в турнир. Обичам тениса и търсех ново предизвикателство, исках да проверя къде се намира играта ми. Пък и щях да зарадвам половинката ми – общите пътувания винаги ни се отразяваха добре. Тя също щеше да участва… Какво по-хубаво от това? Ново авантюристично предизвикателство, което щях да опитам да покоря заедно с моя спътник в живота… Платих такса участие, трябваше да изчакам 20 мин. преди да стъпя на корта. Всякакви мисли преминаваха през главата ми. Гледах другите, които играят. Направи ми впечатление едно нещо – усмивките преобладаваха. Виждах, че хората не се взимат на сериозно. Водеща черта и в моя характер. Неусетно вече бях на корта, за съжаление записах три загуби в своята група. Това не ме натъжи – запознах се със страхотни хора, изкарах няколко часа край кортовете, изпих няколко бири, след това отидох на плажа… Междувременно при мен дойде и Гери, тя също беше записала три загуби, но фактът, че бяхме влюбени и заедно, бе по-важен от всичко. Вечерта седяхме на терасата и се любувахме на залеза, когато GSM-ът ми иззвъня. Беше организаторът Ивайло Цанков. Оказа се, че съм щастлив губещ –спонсорът RE:SPORT пожелал да възстанови платената от мен такса участие. Това не беше всичко – Гери също беше записала най-малко геймове в своите мачове и за нея също имаше награда – шапка от Babolat. Зарадвахме се от този факт – хората бяха осъзнали важността на грижата за всеки един от участниците.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

SOZOPOL_OPEN_2013_RES_WM-СЪПРУГАТА НА ЕДИН ОТ ФАВОРИТИТЕ:

От няколко дни Краси не е на себе си. Чаровен е в страстта си към любимия спорт – обичах моментите, в които му предстоеше участие в турнир. Така беше и сега – на следващата сутрин щяхме да се отправим към Созопол – мястото, на което за пръв и последен път опита да ме научи да играя. Бях толкова далеч от истината, че при третата топка, която изпратих в гората, той се отказа, дойде и ме целуна. Сега, години по-късно, той беше много напреднал – не спираше да говори как ще даде най-доброто от себе си да се представи по-добре  от предишното ни пътуване в Хисаря. Цяла седмица замахваше въображаемо в хола – бекхенд, форхенд, сервис, направо да му се не начудиш…

ДРУГ ФАВОРИТ:SOZOPOL_OPEN_2013_RES_WM-2631Цял ден не мога да спра да се кефя –всичко от играта ми се получава. Записах три категорични победи в групата, кортовете са готини, свикнах на вятъра и съм готов за утрешните елиминации… Но сега беше време за купон в пиано бара…

ШОФЬОР НА КОЛИЧКА В КОМПЛЕКС „САНТА МАРИНА“:

Тъкмо допивах второто си кафе по време на нощната си смяна. Беше около 4 през нощта когато колежката ми позвъни, че трябва да взема от пиано бара няколко празнуващи тенисисти. Учудих се колко сплотена беше групичката им – смееха се, бяха щастливи, радваха се на живота. Бяха щастливи от мига…

ДВЕТЕ ГОЛЕМИ НАГРАДИ – ФОТОАПАРАТИ, ОСИГУРЕНИ ОТ RE:SPORT медия:

Седяхме един до друг в двете торбички, разделяни от опаковките. В началото бяхме осем, сега останахме само аз и Гаро. Бяхме готови и ние да тръгнем на непознато пътешествие – на лов за щастливи мигове… Оказа се, че съдбата е благосклонна към нас – шампиони в турнира станаха Цветан Цветанов и Христина Митева. Това означаваше, че ние бяхме вторите им фотоапарати, с което поне за малко отново щяхме да видим старите си дружки…SOZOPOL_OPEN_2013_RES_WM-3141

СПОРТНАТА ГЛЕДНА ТОЧКА:

32 участници при мъжете и 10 дами за четвърти път си дадоха среща в турнир от веригата WEEKEND TOUR. При мъжете се игра в 8 групи, всеки срещу всеки, при дамите групите бяха 2, което гарантираше за тях минимум 4 срещи. Организаторът Ивайло Цанков отново демонстрира чудесни исторически познания за мястото, в което организираше турнир и всички групи носеха различни имена, свързани с историята на древен Созопол. В събота се играха срещите от груповата фаза, в неделя бяха елиминациите при мъжете и жените. След множество зрелищни битки на корта, с успех се поздравиха Цветан Цветанов и Христина Митева.

Ето и резултати от финалните срещи:

Цветан Цветанов – Тодор Митев 6:2

Христина Митева – Милена Чолакова 6:2

ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК: МЪЖЕ    ЖЕНИ

SOZOPOL_OPEN_2013_RES_WM-3248МОЯТА ГЛЕДНА ТОЧКА:

Страхотен турнир… Нови спомени в колекцията ми от незабравими мигове. Колата остави Созопол някъде зад нас, а на свечеряване бавен, наситен залез ни накара да мечтаем и желаем следващата ни среща, на друго място в страната, със старите и нови приятели.

НЯКЪДЕ В БЪДЕЩЕТО, 13 години по-късно:

Продължавах да държа тенис топката в ръцете си. Вече бях у дома. Отворих скрина, в който пазех спомените си, а отвътре „се усмихна“ първата ми ракета. Поставих топката върху кордажа й и вече можех да затворя страницата – два любими за мен предмета отново бяха заедно. Във вечността…

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО И ВСИЧКИ СНИМКИ ОТ ТУРНИРА – ТУК!

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !