Author Archives: VenciD

VIDEO: Couch: Wimbledon Men's Semifinals

Greg Couch recaps the Wimbledon men’s semifinals.

[grabpress_video guid=01ebade87e8dd6b66a211e455ac835c540e67436 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Celtics introduce Brad Stevens

Celtics coach Brad Stevens on making the jump to the NBA.

[grabpress_video guid=2c81066e18672d25b13871ca2e3c331b967b0100 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , ,

VIDEO: In 24 Hours of LeMons, NASCAR meets the circus

Amateur drivers hit the speedway with their $500 junk cars in the colorful 24 Hours of LeMons endurance race.

[grabpress_video guid=7272f6d2bec675665e023288b81f9211e4c123c1 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Couch: Wimbledon Day 10 recap

Greg Couch recaps Day 10 at Wimbledon.

[grabpress_video guid=d81c23cd4a40bf5f5aad8068ac888811b86bfa96 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , ,

VIDEO: Andy Murray came back from being two sets behind to beat Fernando Verdasco in a nail biting Wimbledon!

3 MINUTE UPDATE The Boston Celtics have a new coach! Butler men’s basketball coach, Brad Stevens! Manu Ginobili is sticking with the San Antonio Spurs while Dwight Howard may be leaving the Lakers! Plus Former New England Patriots star Aaron Hernand

[grabpress_video guid=0b936c6412c0178e60872d6690cf441bfdf38bd0 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Как да играем голф – наръчник за начинаещиHow to play golf – beginners "manual"

[wp_bannerize group=“Horizontal“] 

Ако си мислехте, че това е съветник за това как да си играете с Голф-а по родните улици, то тази статия не е за вас. В следващите редове няма да говорим за високи скорости, бензин и ръчни скорости – тук даваме път на прецизността, точността и финеса, с които се играе един от най-аристократичните спортове, а именно голфът.

Golf_re-sport_3
Какво ви е необходимо за да започнете да играете голф?
Най – просто казано – желание.
Целта при голфа е с помощта на различни видове стикове да вкарате топка в различни дупки с възможно най-малко удари. Това е един от малкото спортове, в които няма точно определен стандарт за игрище и индивидуалните подходи при конструкцията на такива се оценяват високо. Има 9 или 18 дупки. Всяка от тях има т.нар. “tea box” – от там започва подхода към дупката. Състезанието може да се проведе въз основа на най-малко удари или въз основа на точки, които могат да се формират по различен начин.
Стикове
Всеки голфър има право да носи в чантата си до 14 стика. Има няколко вида стикове – „ууд” (използва се за начални удари или за по-дълги удари), „айрън” (за игра от феъруея) и пътър (за вкарване на топката в дупката на грийна).
Топки
В началото на вашата голф кариера ще губите множество топки във водни препятствия, във висока трева или в някой храст. Затова ви препоръчваме да си носите достатъчно топки, когато започнете да играете на игрището. Повечето про-шопи предлагат и използвани топки.
Обувки
Начинаещите, които тренират само на тренировъчната площадка, се нуждаят само от спортни обувки, например за тенис. Когато започнете да играете на игрището обаче ще са ви необходими специални голф обувки. Важно е голф обувките да са ви удобни, тъй като при игра на 18 дупки ще изминавате от седем до десет километра.
Голф чанта
Най-добре е да изберете лека голф чанта с вградена стойка. Можете да я носите или да я дърпате след себе си на колелца.
Маркер
За да маркирате на кое място е попаднала топката ви на грийна преди да я вдигнете (за да не пречи на удара на съиграча ви или за да я почистите) се използва така наречения маркер. Някои играчи ползват и монета.
Питчвиличка
При удара към грийна топката често е с висока траектория и когато падне върху ниско окосената трева се получава вдлъбнатина (т.нар. питчмарка), която пречи на пътинга на другите играчи и разваля повърхността на грийна. Затова с виличка с две остриета – питчвиличка, играчът трябва да поправи питчмарката.
Голф ръкавица
За да не получите мазоли по ръцете и за да имате по-сигурен захват на стика, ви трябва голф ръкавица. Десничарите я носят на лявата ръка, а левичарите на дясната. Когато си купувате голф ръкавица, гледайте да ви е по мярка – трябва да е като втора кожа на ръката.
Тийчета
Тийчетата се използват за поставяне на топката при началния удар на по-високо, за да е се улесни ударът с драйвър или с ууд.

5.0.2

Правила:
Правилата на голфа се публикуват на всеки четири години от най-важните структури – R&A/USGA) и те дефинират как трябва да се играе. Началото е поставено през 1952 г., но през 2000 г. правилата са унифицирани. До 2012 г. USGA и R&A представят еднакво съдържание в различни издания.
Терминът „Правила“ може да бъде сведен до следното:
Тълкувания на правилата – книга, която се публикува от Американската голф асоциация (USGA) на всеки 2 години.
Местни правила за всеки клуб.
Голф етикет, обхващащ поведението по време на игра.
Специфични правила при различни състезания, например забраната за използването на автоматизиран транспорт между отделните рундове.
Правила за размерите на екипировката за голф.

Golf_re-sport_1

Когато се решите да играете голф:
Има два варианта да стартирате: да се запишете в организиран от някой голф клуб курс „Първи стъпки в голфа” или да посетите тренировъчната площадка на най-близкия ви голф клуб. Предимството на организирания курс е това, че под наблюдението на професионален учител от самото начало ще придобиете правилни умения. И така – стъпка по стъпка:
– Избирате голф клуб в близост до вашето местожителство.
– Информирате се от интернет страницата на този голф клуб кога е следващата дата за започване на подготвителен курс или лично отивате в голф клуба, за да се запишете. В този случай можете да използвате възможноста да разгледате клуба и да съберете първи впечатления от съоръженията. Не се притеснявайте и седнете на кафе в клубната сграда – всеки гост е добре дошъл.
– Бъдете изключително точни и не закъснявайте за началото на всеки голф урок – това е част от етикета и правилата в голфа.
Искрено се надяваме, че може да погледнете на голфа като една чудесна възможност за разнообразие в ежедневието ви. Когато хванете стика няма от какво да се притеснявате – никой не се е родил научен. Но пък удоволствието, което ще ви даде голфът е несравнимо. Успех!

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“] [wp_bannerize group=“Horizontal“] 

If you thought that here you will find how to play with your Golf on the streets, so this article isn’t for you. In the next rows we won’t speak about high speed, gasoline and manual. Here we speak about the precision and refinement of playing one of the most aristocratic games – the golf.

Golf_re-sport_3
What do you need to start playing golf?
It’s simply – just wish.
The aim in golf is by using different types of clubs to put the ball into different holes with fewest strokes. This is one of the sports in which there isn’t specific standard for the course and individual approaches to for the design is highly appreciated. There is 9 or 18 holes. Each one has area, called „Tea box“ – that’s the beginning to approach the hole. The competition can be conducted based on the lowest score or on the basis of points that can be formed in different ways.
Golf clubs
Each golfer is allowed to have up to 14 clubs in the bag. There are several kinds of clubs – woods (used for drives and long-shots), irons (for fairway play), and putter (used for putting the ball in the hole of the green).
Balls
In the beginning of your golf career you will lose many balls to water hazards, high grass, or some bush. That is why we recommend you bring enough balls when you start your game at the course. Most pro-shops offer used balls as well.
Shoes
All that beginners, training at the driving range, need is sports shoes, e.g. tennis shoes. However, when you start playing on the course you will need special golf shoes. It is important that you feel comfortable in your shoes, because you will walk seven to ten kilometers in a typical 18-hole game.
Golf bag
It is best to choose a light bag with integrated stand. You can carry it or pull it behind you on a trolley.
Marker
In order to mark the spot where your ball has fallen on the green before lifting it (so that it does not obstruct your co-player’s putting or to clean it), you will need the so-called marker. Some players use a coin, too.
Pitchfork
When approaching the green the ball often has a high trajectory and leaves a mark on the short grass where it falls (called “a pitch mark”), which obstructs other players’ putting and destroys the green’s surface. That is why the player has to use a pitchfork to repair the pitch mark.
Golf glove
In order to avoid calluses on your hands and to have a stronger grip, you will need a golf glove. Right-handers wear it on the left hand, and left-handers – on the right. When you are buying a golf glove make sure it fits you well – it should feel like a second skin on your hand.
Tees
Tees are used to position the ball higher before the drive, in order to facilitate the shot with the driver or the wood.

Rules:
The rules of golf are published every four years by the most important structures – R&A/USGA) and define how it should be played. The start is in 1952, but in 2000 the rules were unified. Till 2012, the U.S. Golf Association (USGA) and the R&A provide the same content in two different media.
The term „Rules“ can be said to include the following:
Decisions on the Rules of Golf, a book published every two years by the USGA and R&A to clarify questions raised by the Rules.
Local rules set by the Committee of a golf club
Rules of golf etiquette, covered by the main book, define the proper behaviour of those playing the game.
Rules often adopted in competitions, for example the prohibition on using automotive transportation during a round
Rules governing the size, shape and performance of golf equipment

Golf_re-sport_1

When you decide to play golf
There are two options: you can enlist in a “First Steps in Golf” course at some golf club, or you can visit your local golf club’s driving range. The advantage of the organized course is the fact that you will gain the right skills from the beginning under the supervision of a professional teacher. And so, one step at a time:
– Chose a golf club near your location.
– Browse the club’s website to find out when the next date for a training course is, or go to the club personally to enlist. In this case you can use the opportunity to see the club firsthand and gather some initial impressions of the facilities. Don’t hesitate to have a coffee at the
clubhouse – each guest is welcome.
– Be perfectly on time and don’t be late for the start of each golf lesson – this is part of golf etiquette.
We hope that in golf you can find a perfect possibility for diversity in everyday life. When you hold the stick there is nothing to worry about – no one is born learned. But the pleasure that will give you the golf is unmatched. Good luck!

by Кalin Dacov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved.

[wp_bannerize group=“Horizontal“] 

VIDEO: Silva wishes Weidman good luck on Saturday

Anderson Silva and Chris Weidman discuss Saturday’s fight.

[grabpress_video guid=c340b3af109acbaa6345b749567b0cc6e034982c embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , ,

VIDEO: Amico: Howard keeps us guessing

Sam Amico gives us the latest NBA free agency update.

[grabpress_video guid=49e371614e1d195c3110da9f7734fa665e4f6a81 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Couch: Day 9 Wimbledon Recap

Greg Couch recaps Day 9 of Wimbledon.

[grabpress_video guid=47105646b4f7cc921620bc72831401959eb11fcf embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , ,

VIDEO: Fowler: Top players returning from injury

Fowler ranks top 3 fantasy players returning from injury.

[grabpress_video guid=739c8902feaad92f77b94e0596bf3a647fbff349 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !