Author Archives: VenciD

VIDEO: MLB on FOX: Garza talks win, trade rumors

Ken Rosenthal talks to Matt Garza after the Cubs’ 6-4 win.

[grabpress_video guid=ce953fa2e0f4055f0454cf7cf140ecf35f4f23b6 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Howard makes it official in Houston

Dwight Howard on signing four-year, $88M contract.

[grabpress_video guid=7975a50298149a90d038e713d85b592b41a796d2 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , ,

VIDEO: Highlights: NASCAR Nationwide Loudon

Kyle Busch wins his 7th race of the 2013 season.

[grabpress_video guid=b92d96837fdc8d172364fe7bc48927e3b9942321 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , ,

VIDEO: Babe Ruth's bat is worth how much?!?!

Find out how much Babe Ruth and Ty Cobb’s bats are worth.

[grabpress_video guid=8c8f19b8e9187c97b81019e89594b2f7cf6fd895 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Morosi: Possible pitching trades

Morosi on what teams may be looking for pitching help.

[grabpress_video guid=1c72c2e33261219fe0adc144028b4238d680886b embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , ,

Стиковете – магическите пръчки на голфаGolf clubs – the magic wands

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Golf_re-sport_3

Хората казват, че е неправилно да мислиш прекалено напред във времето. И са прави. Да, но ако си поиграем с този израз от гледна точка на голфа можем да го опровергаем напълно. Защото именно в този спорт колкото по-далечни цели си поставяме и колкото по-бързо ги постигнем, толкова по-добре. А как точно се постигат тези цели? Разбира се с две неща – синхрон между контрол над собственото тяло и другият контрол – този над стика за голф. Защото именно стикът е средството, което ни помага да увеличим синхрона между съвършения удар и този, който постигаме в реалността и благодарение на него колкото по-малка успеем да направим разликата между съвършено и реално, толкова по-голяма наслада ще изпитваме от играта.
Имаме щастието да живеем във време, което максимално улеснява нуждите ни. Сега всеки детайл в спортната екипировка е от значение. А в рамките само на стика са вплетени години труд и изследвания, които гарантират максимални резултати. С напредване на технологиите в изработката на стиковете за голф започват да се използват материали като титан, карбон, скандий, чийто свойства максимално отговарят на все по-големите нужди за съвършенство. В следващите редове ще ви запознаем именно със стика за голф – видове, специфики, популярни марки и т.н.

Golf_re-sport_1
Добре е да знаем, че стиковете могат да бъдат предназначени за мъже, жени или деца. Важно – всеки голфър има право да носи в чантата си до 14 стика.
Има три вида стикове в зависимост от дистанцията, която искаме да покорим с тях – „ууд“ (използва се за начални или по-дълги удари), „айрън“ (за игра от феъруея) и пътър, който служи за вкарване на топката в близост до дупката на грийна. Най-голямо е многообразието при „айръните“. Много важен детайл за траекторията на ударена топка е ъгълът между частта, която прави контакт с топката и вертикалната, която държим. Това е от особено значение за лифта, с който желаем да боравим при покоряване на целта. За да бъдем максимално улеснени в мащабния свят на стика е въведена номерация. Правилото е простичко – колкото по-голяма е номерацията, толкова по-голяма ще бъде височината на удара.

Golf_re-sport_2
Ууд стикове – имат по-голяма глава и по-дълга дръжка, което спомага за по-голяма скорост при удара. В стандартен сет се използват три-четири стика, които се използват при първите два до три начални удара от тий бокса. В последните години се наблюдава тенденция за уголемяване на използваните стикове и към момента стандартен драйвър е с размер от 115.6 сантиметра.
Айрън стикове – за тях е характерна солидна метална глава и по-къса дръжка. С тяхна помощ се измъкваме в най-голям брой ситуации на полето – преодоляваме водни препятствия, гори или когато търсим по-голяма прецизност на удар. Стандартната номерация при тях варира от 1 до 11, като най-често използваме тези от 3 до 9. Веднага поясняваме – най-дългите са от 1 до 4, средните са от 5-7 и късите са от 8 до 11, като с увеличаване на номера намалява дължината на дръжката, а тежестта в главата на стика се увеличава.

Golf_re-sport_4

Пътър стик – той е последното ни оръжие преди покоряване на целта. Дизайнът му улеснява преодоляването на пречките непосредствено преди топката да се озове в дупката. Те са единствения вид стик, чиято глава може да има две лица.
Ако сте от хората, които обичат предизвикателствата, то несъмнено голфът е вашият спорт. Защото освен с други играчи, водите основно вътрешна битка със себе си. Ето защо е важно да изберете най-подходящото оборудване за тази цел. Сред най-добрите световни марки за голф стикове са Nike, Adidas, Callaway, Taylormade, Titleist, Cobra, Ping и други. Стандартен сет за възрастни у нас варира между 350-500 лв. Най-добрият вариант е да потърсите съвет от специалистите в съответен голф клуб.
Когато станете част от семейството на голфа ще осъзнаете в най-голяма степен това, което думите не могат да предадат. Защото има неща, които не могат да се опишат. Те просто се изпитват.

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Golf_re-sport_3

People say that it is wrong to think too far in the future. And they are right. Yes, but if we play with this expression in terms of golf, we can deny it completely. Because exactly in this sport the more distant targets you set and faster you achieve them, the better. And how do we achieve all these goals? Of course there are two things – synchronization between control over our own body and the other control – over the golf club. Because the stick is a tool that helps us to increase the synchrony across the perfect shot and the one that we achieve in reality, and thanks to it, the smaller we can make the difference between perfect and real, the more enjoyment we will experience the game.
We’re fortunate to live in a time that makes our needs easier. Now every detail of sports equipment is important. And the golf club incorporates the years of work and research to ensure maximum results. In the following article we will introduce a particular golf club – specific, popular brands, etc.

Golf_re-sport_1
It’s good to know that the clubs can be designed for men, women or children. Important – every golfer is allowed to carry in his set up to 14 clubs.
There are three types of clubs depending on the distance that we want to obey with them – „Wood“ (used for initial hit or longer stroke), „Iron“ (a play on the fairway) and putter which serves for inserting the ball into the hole on the green. The biggest diversity is in „Iron.“ A very important part of the trajectory of the ball is the angle between the part that makes contact with the ball and the vertical one that we hold. This is particularly important for the lift which we want to handle in the conquest of the target. In order to get easier in the world of the stick, there is numbers. The rule is simple – the larger the numbers, the greater will be the height of the impact.
With the advancement of technology in the manufacture of golf clubs are beginning to use materials such as titanium, carbon, scandium, whose properties correspond to the maximum increasing demands for perfection.

Golf_re-sport_2

Wood sticks – they have larger head and a long handle, which helps to speed the impact. In a standard set are used three or four sticks, which are used in the first 2 to 3 initial impact from the tee box. In recent years there has been a tendency to enlarge the used clubs and now a standard driver has a size of 115.6 cm.
Iron clubs – characterized by solid metal head and shorter handle. With their help, we get out in the greatest number of situations on the field – overcome water obstacles, forests, when we want a precision strike. Standard numbering for them is from 1 to 11, but most often we use these from 3 to 9. The longest are from 1 to 4, the average are 5-7 and short are from 8 to 11, thereby if you increase the number you reduce the length of the handle, and the weight of the club head is increased.

Golf_re-sport_4

Putter club – it’s our last weapon before conquering the goal. Its design makes it easy to overcome the obstacles just before the ball ends up in the hole. They are the only kind of stick with two-face head.
If you love challenges then the golf is your sport. Because it’s not just about the other players… you have internal battle and with yourself. It is therefore important to choose the right equipment for this purpose. Among the best brands of golf clubs are Nike, Adidas, Callaway, Taylormade, Titleist, Cobra, Ping and more. The best option is to seek advice from experts in a golf club.
When you become part of the family of golf you will realize to the fullest extent what the words don’t convey. Because there are indescribable moments that you just feel.

by Kalin Dacov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Bledsoe, Butler arrive in Phoenix

Eric Bledsoe and Caron Butler talk joining the Suns.

[grabpress_video guid=87a1b0038032bdeb46a30ebdfacef956f4f840da embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , ,

VIDEO: Kobe Bryant is trying to get in shape for next season!

3 MINUTE UPDATE Jay-Z and his sports agency, Roc Nation Sports, have set their sights on the Dodger’s newest star, Yasiel Puig! Plus, Andrew Bynum has agreed to terms on a two-year contract with the Cleveland Cavaliers. Boston Red Sox star David Ort

[grabpress_video guid=5d1fbcdf0d6079ac6fa5a033ac69d3b6348a1b14 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Own the Offseason: Curtis Conway – Part 2

Curtis Conway learns how to go off-roading in the desert.

[grabpress_video guid=0158ebfe15c0fd62fa6912d1b0c1ebdfd8f46698 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , ,

VIDEO: Fowler: NFC South Fantasy Report

Ryan Fowler previews the fantasy production in the NFC South

[grabpress_video guid=148ab7a1ee32d98f9364ee1e3aec3635eb4a7a03 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !