Author Archives: VenciD

VIDEO: Fowler: NFC West fantasy report

Ryan Fowler tackles the key storylines from the NFC West.

[grabpress_video guid=f06797de130cc485b6bbbbbf3fa5f20770074e84 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , ,

VIDEO: British Open Hosted at Men-Only Club

Championship organizers are being criticized for holding the event at a club that doesn’t allow female members.

[grabpress_video guid=e6215a1fcdc90f46e54120b91398b73d1a0d0f6b embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , ,

VIDEO: Hammond: Can Stewart recover?

Hammond on the future of Tony Stewart.

[grabpress_video guid=f7d10a4ee801593ed995533ce78e1f70ad5ab186 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , ,

VIDEO: The greatest relief pitcher to ever play, Mariano Rivera is retiring!

3 MINUTE UPDATE See which former Los Angeles Laker player is in talks to join the Lakers coaching staff! United States Men’s National Soccer Team prevailed in a 1-0 victory over Costa Rica. Plus Yohan Blake will not defend his title at the World Ath

[grabpress_video guid=cff128730905f335de8f760e50fb0b08587f6880 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: 1 on 1 with Les Miles

1 on 1 with Les Miles

[grabpress_video guid=098bec4ba5a86e759f3d70815a7e653f6fad2049 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Rosenthal & Morosi: All-Star Game recap

Ken Rosenthal and Jon Paul Morosi recap the All-Star Game.

[grabpress_video guid=d4c01d42d34a94621bf042d0e778c8ae966ee43d embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Fowler: NFC East fantasy storylines

Ryan Fowler previews the storylines in the NFC East.

[grabpress_video guid=792b7c6105acb0b42991c324cb4e694752054a38 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Erin Andrews chats with hometown hero David Wright

Erin Andrews talks to David Wright before the All-Star Game.

[grabpress_video guid=57839b8607d5eed4a14c7f2f9aefe9d39c1983ec embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , ,

VIDEO: Why the Media's Obsessed With Johnny Manziel's Offseason

Sportswriters have been all over Heisman Trophy winner Johnny Manziel. Others, like Peyton Manning, have defended him.

[grabpress_video guid=df36659f39b6eff05a4ee9d066ef1a341f59e85e embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , ,

Голф – правилата (част 1)The rules of golf (part 1)

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Здравейте приятели на RE:SPORT. Продължаваме с мисията да ви запознаваме с магията на голфа. В днешно време повече от всякога човек има нужда от връщане към корените си и природата. А един от „най-природните“ спортове безспорно можем да кажем, че е голфът. Грийнът е място, в което оставаме сами със себе си и мислите ни. И след като миналата седмица ви запознахме със спецификата на стика, днес продължаваме с правилата, при които се играе голфът. Това са законите на голфа, публикувани последно през 2012 г. от Американската голф асоциация и R&A.

Golf_re-sport_3

Играта:
При голфът се използва стик, с помощта на който се вкарва топката в дупка.
Играчите не трябва да влияят на движението и позицията на топката.
Правилата се спазват стриктно.
При спор играчите трябва да се водят от правилника и спазват честността.

Състезателна игра:
Играчите се състезават за най-нисък резултат.
Има специфични правила, които определят победител.
Позволява на играчите да признаят удар на съперника.
Правилата при спорове са конкретни.
При нарушение играчите се санкционират с отнемане на дупка.

Golf_re-sport_2

Удари:
Целта при игра е ударите да са максимално малко преди покоряване на дупката.
Забранено е преминаването към следваща дупка, ако не е вкарана топката в предната.
При дискусионна ситуация играч има право да играе две топки и се отчита по-добрият последвал удар.
Неспазване на правилата се наказват с дисквалификация.
Ударът се прави със стандартно движение.
Не е позволен съвет на друг играч при удар.
Удари по топка, която се движи, са забранетни
Неволно ударена топка се отчита като отиграна.
Друг играч може да удари топката с наказание от допълнителен удар.

Стикове:
Размерът трябва да отговаря на правилата.
Спецификата на стика не трябва да бъде променяна по време на игра.
Повреден стик се заменя. Ако е счупен в пристъп на гняв, играчът се дисквалифицира. Не е позволена размяната на стикове.
Използват се до 14 стика.

Топки:
Материалът е стандартен.
Повредена топка се заменя без наказания.
Ако е неудобна за игра, не са позволени улеснения.

Golf_re-sport_1

Голфър:
Играчите трябва да познават правилата.
Остава с дефинираната група през целия кръг.
Позволено е използването на един помощник.
Има един, който отчита резултатът на всички.
Избягва спирането на играта.

Практика:
Забранена е тренировката между отделните кръгове на състезание.
Замах без удар на топка е позволен.

Съвети:
Играчът не трябва да дава съвети на друг. Само от партньор или кади (помощник).

Ред на играта:
Всички играчи удрят от началото, след това този с най-малък резултат удря пръв.
Ако е трудно да се определи е позволено използването на чоп.

Golf_re-sport_4

Важно: Не е разрешено преместването на топката

За да може по-лесно да усвоите началните правила, със следващата статия очаквайте втора част. Защото както и животът, така и голфът е низ от постоянен стремеж към усъвършенстване. Хубавото при нас е, че няма да ви изпитваме. Най-важно е осъзнатото и доброволно удоволствие.

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Hello RE:SPORT friends! We continue our mission to familiarize the magic of golf. Today, more than ever people need the nature. And one of the most natural sports is golf undoubtedly. The green is a place where we stay alone with our thoughts. And after the last week when we met you with the specifics of golf club, today we continue with the rules of playing golf. They are last published in 2012 by USGA and R&A.

Golf_re-sport_3

Game:
You use a club to put a ball in a hall
Players don’t have to influence on the ball’s movement or position.
The rules are strictly observed.
In case of dispute, players must go by the rules and respect the honesty.

Match play:
Players compete for the lowest score.
There are specific rules that determine the winner.
Allows the players to recognize the strike of the opponent.
The rules for dispute ball are specific.
In case of violation on the ball, players are penalized by the deduction of the hole.

Golf_re-sport_2

Stroke play:
The object in game is to hit fewest balls before conquering the hole.
Don’t move to the next hole if you didn’t play the ball in the past one.
In the discussion situation player is allowed to play two balls. After that he can use the better one.
Non-compliance with the rules is punishable by disqualification.
Make the strike with a standard swing.
Not allowed to advise another player’s strike.
Hitting the ball that moves is forbidden.
Unintentional ball is scored.
Another player can hit the ball with a penalty of an additional strike.

Golf clubs:
The size must match the rules
Stick’s specification can’t be changed during the game.
Broken stick is replaced. Change of sticks is forbidden. If you broke the stick for no reason, you will be disqualified.
You can use up to 14 clubs.

Balls:
The material is standard
Damaged ball can be replaced with no penalties.

Golf_re-sport_1

Player:
You must know the rules.
Stay with the definite group through the game.
Can use one caddy.
There is one who notes the score.
There are specific rules if you want to stop the game.

Practice:
Not allowed between different rounds.
If you just swing there are no penalties.

Council:
Player can’t advice others. You can be advised by team mate or caddy.
Order of play:
The one with the lowest score after first strike is first in the second.
If there are discussions you can use a coin.

Golf_re-sport_4

And don’t forget: You can’t move the ball.
To be easier for you this is all for today. Next week expect the second part. Both life and golf are a row of constant striving for perfection. But we will not exam you. The most important is the conscious and voluntary pleasure.

by Kalin Dacov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !