Author Archives: VenciD

Допинг и тенисDoping and tennis

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

tennis_1

Периодично коментарите след някой епичен тенис сблъсък често водят със себе си и такива за това дали даден тенисист не ползва забранени стимуланти. Високите спортни резултати са повод за гордост за едни и хапка в устата на други, че техният анти любимец не играе по правилата. През годините не един и двама тенисисти са изпитвали на гърба си тежестта на Световната антидопингова агенция. В следващите редове ще ви разкажа за проблемите на международната тенис общественост във връзка с допинга.

В началото на годината Антидопинговата работна група, съставена от членове на ITF,ATP, WTA и турнирите от Големия шлем, се срещнаха за да координират действията по изготвянето на биологичен паспорт за всеки тенисист през 2013 г. Този електронен формуляр съдържа резултати от изследванията на даден тенисист през годината. Резки промени в нивата на веществата понякога се използват за по-задълбочен анализ. Членовете на тази работна група издействат повече кръвни тестове с всеки следващ сезон.tennis_2

Понякога непредвидени обстоятелства изискват лечението на играч със вещества, които са в забранителния списък. В такива моменти се използва освобождаване, което не те третира по най-строгите правила. Всичко това разбира се трябва да става със знанието на антидопинговите власти. За целта се изпращат специални информационни форми, в които се отбелязва и най-малката подробност.

Въпросите в насока „допинг“ стават все повече и повече след всеки по-сериозен случай. Най-пресните са тези около Марин Чилич и Виктор Троицки. Чилич научава новината за положителната си допинг проба от турнира в Мюнхен по време на тазгодишния Уимбълдън. Допълнително напрежение внася и новината за 18-месечното наказание за заемащия тогава номер 12 в света Виктор Троицки. Сърбинът отказал да даде кръвен тест.

Съществува тримесечен срок, в който властите се произнасят по даден казус и то само в случаите когато обвиненият в употреба на допинг тенисист си признае вината. Скандалът около Чилич засяга заемащ толкова висока позиция в ранглистата за пръв път откакто през 2009 г. Ришар Гаске е наказан да не играе 12 месеца, тъй като в кръвта му са намерени следи от кокаин. По-късно французинът е оправдан, тъй като е установено, че наркотикът е попаднал в него след целувка с момиче в нощен клуб в Маями.

tennis_3

Скандалите с допинг не подминават и най-големите звезди. През 2009 г. легендата Андре Агаси прави признание, че е използвал стимуланти. В своята автобиография той е повече от скандален – споделя, че през 1997 г. е давал положителни допинг тестове, но след това е успявал да се договори със спортните шефове, за да не се стига до мащабен скандал. Агаси споделя, че е бил зависим към метамфетамините след раздялата си с първата си съпруга – актрисата Брук Шийлдс. Заради развода и последвалата депресия той се свлича много в световната ранглиста. Това не пречи на бившия номер 1 често да изказва позиция за затягането на допинг контрола. По думите му ако мерките са били по затегнати когато той се е състезавал, нямало да се стигне до тогавашното му състояние.

Темата не подминава и родните тенисисти – на 14 февруари 2012 г. Димитър Кутровски е обвинен в употребата на забраненото вещество метилхексанамин. Първоначално наказанието му е за 2 години, но в последствие е намалено с 9 месеца. По това време той се намира на 313 място в световната ранглиста. В момента той се намира на 590 позиция, като се надяваме резултатите му да го върнат още по-нагоре в ранглистата.

tennis_4

Другият известен случай с български състезател е този със Сесил Каратанчева. Преди години състезаващата се за Казахстан тенисистка е считана за една от най-обещаващите тенисистки. През 2005 г. достига номер 35 в ранглистата на WTA, но през 2006 и 2007 г. е наказана със спиране на състезателни права заради положителна допинг проба. Към днешна дата Каратанчева заема 164 позиция в света.

Силно се надявам имената на български тенисисти занапред да не се обвързват с обвинения в използването на забранени стимуланти. За да можем с цялото си сърце да се радваме на успехите и на други български герои.

Ще поживеем, ще видим…

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

tennis_1

Periodically comments after some epic tennis clash often bring with them such as for whether a tennis player doesn’t use banned stimulants. High performance in sport is a source of pride for some and taste in the mouths of others, that their anti-favorite doesn’t play by the rules. Over the years, not one or two players have experienced on the burden of the World Anti-Doping Agency. In the following, I will tell you about the problems of the international tennis community in relation to doping.

At the beginning of the year anti-doping working group composed of members of the ITF, ATP, WTA and Grand Slam, met to coordinate the preparation of the biological passport for every tennis player in 2013. This spreadsheet contains the results of a research tennis player of the year. Abrupt changes in levels of substances sometimes are used for further analysis. The members of this working group obtain more blood tests every season.tennis_2

Sometimes unforeseen circumstances require treatment of a player with substances that are on the list. At such times is used exemption, which doesn’t treat the most stringent regulations. All this of course should be done with the knowledge of anti-doping authorities. For this purpose you send special information forms, which recognized the smallest detail.

Questions with guideline „doping“ are becoming more and more after each serious case. Freshest are those around Marin Cilic and Viktor Troicki. Cilic heard the news of his positive doping test of the tournament in Munich during this year’s Wimbledon. Additional tension brings the news of the 18-month sentence for the world number 12 Viktor Troicki. He refused to give a blood test.

There is a three-month period in which the authorities decide on a case, and only in cases where the accused of doping tennis player admits his guilt. Cilic scandal is affecting occupying such a high position in the rankings for the first time since the 2009 when Richard Gasquet has been suspended from playing for 12 months since in his blood are found traces of cocaine. Later the Frenchman is justified, as it was found that the drug got into him after kissing a girl at a nightclub in Miami.

tennis_3

Doping scandals reflect on the biggest stars too. In 2009, the legend Andre Agassi confessed to having used stimulants. In his autobiography, he was more than scandalous – he says that in 1997 gave positive doping tests, but then he was able to negotiate with the sports bosses to forbid a major scandal. Agassi said he was dependent on methamphetamines after his split with his first wife – the actress Brooke Shields. Because of the divorce and subsequent depression he collapses a lot in the world rankings. This doesn’t prevent the former number 1 often to speak for tighter doping controls. In his words, if measures were tightened when he raced, he wouldn’t reach it then stood.

The topic hasn’t passed the Bulgarian players – on February 14, 2012 Dimitar Kutrovski is accused of using the banned substance methylhexaneamine. Initially, his punishment is for 2 years, but was subsequently reduced with 9 months. At this time he is on 313 place in the world rankings. Currently, he is on 590 position, hoping his results it back further up in the rankings.

tennis_4

Another famous case of the Bulgarian contestant is this with Cecil Karatantcheva. Competing now for Kazakhstan tennis player is considered for one of the most promising tennis players. In 2005 she reached number 35 in the ranking of WTA, but in 2006 and 2007 was punished with the suspension of racing straight for a positive doping test. Today Karatantcheva occupies position 164 in the world.

I strongly hope the names of the Bulgarian players to no longer bound by the charges using illegal drugs. So we will be able to wholeheartedly enjoy the success of other Bulgarian heroes.

We will wait and see…

by Kalin Dacov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , ,

Красимир Балъков с добър резултат в голф турнирKrasimir Balakov achieved good score in golf tournament

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Balakov_1

На футболната легенда Красимир Балъков и тенис треньора Емил Марков им бяха нужни само 68 удара, за да постигнат най-добрия брутен резултат в голф състезанието Deutsche Bank Black Sea Open 2013 в България.

В нетното класиране първо място взе двойката Любомир Минчев и Илия Ел-Фелеки. Втори със същия брой стейбълфорд точки, но с повече удари на последните дупки, се класираха Роберто Младенов и Стоян Генов.

За втора поредна година игрището на Black Sea Rama до Балчик беше домакин на престижния турнир Deutsche Bank Black Sea Open с формат „скрамбъл“ по двойки. В надпреварата през изминалия уикенд се включиха 72-ма запалени голф играчи от България, Румъния, Украйна, Русия, Корея, Германия и Великобритания, разпределени в 36 двойки.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Balakov_1

Football legend Krasimir Balakov and tennis coach Emil Markov made only 68 shots to achieve the best gross score in golf competition Deutsche Bank Black Sea Open 2013 in Bulgaria.

In the net ranking first place took Lyubomir Minchev and Ilia El-Feleki. Second with the same number of Stableford points, but with more hits of the last holes qualified Roberto Mladenov and Stoyan Genov.

For the second year course of Black Sea Rama near Balchik hosted the prestigious tournament Deutsche Bank Black Sea Open. 72 keen golfers from Bulgaria, Romania, Ukraine, Russia, Korea, Germany and the UK, divided into 36 pairs, was included in the event.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , ,

VIDEO: Crazy sacrificial soccer superstition

Crowd Goes Wild talks soccer team’s sacrificial ritual.

[grabpress_video guid=3ca0991e996be323b46b3601a47e251823d5c595 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , ,

VIDEO: Crazy sacrificial soccer superstition

Crowd Goes Wild talks soccer team’s sacrificial ritual.

[grabpress_video guid=2d642f70e0834bf99cdd86553748418d497e7eb4 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , ,

VIDEO: Red Storm take first game of European Tour

Steve Lavin after the St Jonn’s win in Paris on Thursday.

[grabpress_video guid=bead868c105ae81fce40c8fc5abbb582b95ba5c3 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Crowd Goes Wild welcomes World Peace

Regis Philbin and Jason Gay chat with Metta World Peace.

[grabpress_video guid=cacf70b2c07ece811695f37090e88bb9c4cd7368 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , ,

VIDEO: Russell Wilson on Fox Football Daily

Russell Wilson talks with the Fox Football Daily crew

[grabpress_video guid=2015a7d01f2eb9fbef1049ee3470bb783d6f5bd3 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , ,

VIDEO: We Get It Mr. President, You’re From Chicago

Whenever a sports team visits the White House, there’s a fairly good chance that President Obama will shoehorn one of his favorite team—the Bears, White Sox and Bulls—into the conversation.

[grabpress_video guid=3fa49e98ca9dd6f50ccc6737b1a18f71603102f0 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Best Person in Sports: Cory Smith

FOX Sports Live echoes James Harden’s praise of Cory Smith.

[grabpress_video guid=605ce7d16459db83eed04d38c9d67cff970b58db embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , ,

Шарапова се отказа от идеята да си смени името за Откритото първенство на САЩSharapova dropped the idea to change her name for the U.S. Open

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Maria-Sharapova-1

Руската тенисистка Мария Шарапова си направи сериозна безплатна реклама на своята компания за производство на бонбони. Вчера новината, че приятелката на Григор Димитров планира временно да си смени фамилното име на Шугарпова за Откритото първенство на САЩ, за да рекламира сладкишите си, обиколи целия свят, но след това агентът й Макс Айзенбуд заяви, че тенисистката се е отказала от намерението си.

Шарапова трябвало да се обърне към Върховния съд на щата Флорида, където е адресът й по местоживеене с молба да бъде сменена фамилията, но процедурата е твърде сложна и затова тенисистката се отказала от идеята да се казва Шугарпова за две седмици, обясни агентът й пред американския тв канал И Ес Пи Ен.

Откритото първенство на САЩ, последен за годината турнир от Големия шлем, започва 26 август в Ню Йорк.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Maria-Sharapova-1а

Russian tennis player Maria Sharapova made serious free advertising of her company for the production of candy. Yesterday, news that she plans to temporarily change her last name to Shugarpova for the U.S. Open to advertise her sweets, round the world, but then her agent Max Ayzenbud said tennis player had abandoned her intention.

Sharapova had to appeal to the Supreme Court of Florida, where is her address of residence,asking to be changed surname, but the procedure is too complex and therefore tennis player gave up the idea to be Shugarpova for two weeks, said her agent to the ESPN.

U.S. Open begins Aug. 26 in New York.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !