Author Archives: VenciD

VIDEO: Davis: Arizona State/Stanford preview

Charles Davis previews Arizona State’s game against Stanford

[grabpress_video guid=341001d8d7adc40ba40cf93aef9b4e60ec4fc566 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Billick: KC/PHI Preview

Brian Billick previews the Chiefs and Eagles.

[grabpress_video guid=6c70511489bb55dfbf62cc944106409c331aeac8 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: The Buzzer: Baby Steps

Catch high school mishaps, Kevin Ware dunking and more.

[grabpress_video guid=ee503385046f9cd3ca47f6a3714d0019edc4b742 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

1968 г. – прелом в развитието на съвременния тенис1968 – a turning point in the evolution of modern tennis

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Често когато гледаме тенис, в коментара може да чуем термини от рода на „преди Оупън ерата“, „след Оупън ерата“. Това не е случайно – именно през 1968 г. се взима решение, което полага основите на тениса, който познаваме днес. Вероятно нещата биха изглеждали коренно различно ако това не става факт, но всичко е в сферата на предположенията.Ken_tennis

Краят на 60-те и началото на 70-те години се оказват бурни в развитието на тениса.

По това време определящият фактор са аматьорите. Именно само те имат право да се състезават в най-престижните турнири, включително тези от Големия шлем. Аматьорите са представлявани от своите национални федерации. По този начин редица професионалисти остават на заден план. Те са представлявани от агенти, които им уреждат участия в турнири. Това разделение е премахнато с решението професионалистите да могат да участват наравно във всички тенис събития от календара. В състезателен характер много от играчите аматьори използват забранени стимуланти за да подобряват спортните си постижения. След решението да се унифицират правилата за участие, голяма част от топ аматьорите решават да направят тениса свое основно занимание. Първият турнир от Оупън ерата е British Hard Court Championships в Борнемут. С това нововъведение на ръководните органи в световния тенис всичко тръгва по пътя на популярността, значително нарастват и възнагражденията за тенисистите.

tennis_3[wp_bannerize group=“Horizontal“]

В първите 2 години пътят е труден. Всеки от по-известните тенисисти тогава членува в по-голяма организация. Малцина са независимите. Основните обединяващи структури тогава са WCT (World Championship Tennis), ръководена от Дейв Диксън и Ламар Хънт и NTL (Национална тенис лига), ръководена от Джордж Маккол. В първата са имената на осем от най-великите по това време, сред които Джон Нюкомб, Никола Пилич, Тони Роуч, Бъч Бъчхолдс и други. Най-известното име на тенис лигата от другата страна е Род Лейвър. Кашата е пълна след като през 1968 играчите от WCT не получават правото да участват в Roland Garros.  През 1970 г. тези от NTL не участват в Australian Open, а същата година играчи и от двете структури не получават шанс за изява отново на Roland Garros.

През 1970 г. по идея на Джак Крамър е създадена веригата Гранд При – алтернатива на досегашното положение. В нея влизат общо 27 турнира, сред които три от Големия шлем (без Australian Open). В първата си година на съществуване начело на класацията е Клиф Ричи, следван от Артър Аш и Кен Розуел.  Веригата просъществува до 1989 г.

Tennis-Champion-1968През пролетта на 1970 г. WCT поема контрол над NTL. В следващите месеци следва тотално разделение – едни играчи не играят в турнирите на другите и обратното. За да се промени това, играчите поемат нещата в свой контрол – по идея отново на Джак Крамър, Доналд Дел и Крис Дрисдейл през септември 1972 г. е създадена синдикалната организация на тенисистите – ATP, позната и до днес. Дрисдейл е и първият президент. От 1990 г. се организират и турнири, които са познати като ATP Tour, през 2009 г. променени на ATP World Tour.

Разделян, обединяван, съвременният тенис доказва, че е над всяко нещо, което се стреми да го ограничава. Голяма помощ оказват имената на днешните тенис титани, чието индивидуално влияние е над всяка организация.

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Often when watching tennis, in the commentary you may hear terms like before the Open Era“, „after the Open Era“. This is no accident – it was 1968 when it was decided which laid the foundations of tennis as we know it today. Perhaps things would look very different if it is not a fact, but it’s all in the field of conjecture.Ken_tennis-cover

The end of the 60s and early 70s proved as turbulent for the development of tennis.

At that time, the determining factor is the amateurs. Only they are allowed to compete in the most prestigious tournaments, including the Grand Slam. Amateurs are represented by their national federations. Thus a number of professionals are left in the limelight. They are represented by agents who regulate their participation in tournaments. This division was abolished by the decision professionals can participate equally in all tennis events in the calendar. In the competitive nature many of the amateur players were using banned substance to improve their sports performance. Following the decision to unify the rules, most of the top amateurs decided to make tennis their main occupation. The first tournament of the Open Era is British Hard Court Championships in Bournemouth. With this innovation of the governing bodies of world tennis everything goes in the way of popularity, increased significantly and wages for players.

tennis_3[wp_bannerize group=“Horizontal“]

In the first 2 years the road is difficult. Each of the more famous players then was a member of a larger organization. There are just few independent. The main unifying structures are then WCT (World Championship Tennis), led by Dave Dixon and Lamar Hunt and NTL (National Tennis League), led by George McCall. In WCT are the names of eight of the greatest at that time, including John Newcombe, Nikola Pilic, Tony Roach, Butch Bachholds and others. The most famous name in tennis league on the other side is the Rod Laver. It was a complete mess after the 1968 WCT players not eligible to participate in Roland Garros. In 1970, those of NTL don’t participate in Australian Open, and the same year players from both structures don’t get a chance to shine again at Roland Garros.

In 1970, by the idea of ​​Jack Kramer were created Grand Prix circuit – an alternative to the current situation. It comprises a total of 27 tournaments, including three Grand Slams (without Australian Open). In his first year the best ranked is Cliff Ritchie, followed by Arthur Ashe and Ken Roswell. Grand Prix lasted until 1989.Tennis-Champion-1968

In the spring of 1970 WCT took control of NTL. In the coming months is totally split – some players don’t play in tournaments of the other and vice versa. So to change this, players take matters into their control – an idea again, Jack Kramer, Donald Dell and Chris Drisdeyl in September 1972 established players’ union – ATP, known to this day. Drisdeyl was the first president. Since 1990 organize competitions, known as ATP Tour, in 2009 changed to the ATP World Tour.

Splitted, merged, modern tennis proves that is more than anything that seeks to limit it. Great help provide the names of today’s tennis titans whose individual influence are over every organization.

by Kalin Dacov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Радванска се класира за втория кръг на турнира в СеулRadwanska qualifyed for the second round of the tournament in Seoul

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Radwanska_1Поставената под номер едно Агниешка Радванска от Полша се класира за втория кръг на турнира по тенис за жени в корейската  столица Сеул, след като се наложи с 6:4, 6:0 над румънката Александа Каданцу.

Мария Кириленко, номер две в схемата, Аника Бек и Кимико Дате-Крум също не срещнаха особени затруднения по-рано през деня в Сеул и се класираха с лекота за следващата фаза на надпреварата.

Единствената изненада поднесе корейката Су Ян, която победи с 6:3, 6:1 чехкинята Клара Закопалова.

Следващата съперничка на Радванска е Естрела Кабеза, а втората поставена Кириленко ще се изправи срещу Кимико Дате-Крум. Турнирът в Сеул е с награден фонд от 500 хил. долара.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Radwanska_1Seeded number 1 Agnieszka Radwanska of Poland qualified for the second round of the women’s tennis tournament in the Korean capital Seoul, having 6-4, 6-0 over Romanian Alexandria Kadantsu.

Maria Kirilenko, number two in the scheme, Annika Beck and Kimiko Date-Krum also don’t encountered particular difficulties earlier in the day in Seoul and qualified with ease for the next phase of the ride.

The only surprise brought Korea’s Su Yang, who won 6-3, 6-1 over Czech Klara Zakopalova.

The next opponent of Radwanska is Estrella Kabeza and the second seeded Kirilenko will face Kimiko Date-Krum. Seoul tournament has a prize fund of 500 thousand dollars.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , ,

Хуан Пабло Монтоя ще се състезава в ИндикарJuan Pablo Montoya will race in IndyCar

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

MontoyaБившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя отново ще се състезава в сериите Индикар. До момента 37-годишният колумбиец участваше в НАСКАР, където изкара близо осем сезона.

„Да бъда тук е страхотно. Чувствам се като 5-годишно дете“, сподели развълнуваният Монтоя.

Между 2001 и 2006 година Монтоя се състезаваше последователно за тимовете на Уилямс и Макларън във Формула 1. Сега колумбийският пилот ще бъде съотборник с бразилеца Елио Кастровенес в отбора на Пенск Рейсинг.

Монтоя е роден на 20 септември 1975 г. в Богота, Колумбия. Известен е със страстта си към компютърните игри.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

MontoyaFormer Formula 1 driver Juan Pablo Montoya will again compete in the IndyCar Series. Up to now 37-year-old Colombian was involved in NASCAR, where he spent nearly eight seasons.

„Being here is great. I feel like a 5 year old child“, said Montoya excited.

Between 2001 and 2006, Montoya competed consistently for teams Williams and McLaren in Formula 1. Now Colombian driver will be teammate with the Brazilian Elio Kastrovenes in the team of Penske Racing.

Montoya was born on September 20, 1975 in Bogota, Colombia. He is also known for his passion for video games.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , ,

Марин Чилич беше наказан за девет месецаMarin Cilic was banned for nine months

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

cilic_1Международната тенис федерация (ИТФ) наказа Марин Чилич с отнемане на състезателни права за срок от девет месеца, след като хърватинът беше уличен в несъзнателна употреба на допинг.

Санкцията е с начална дата 1 май, така че той ще се завърне в игра на 31 януари догодина. Чилич е дал положителна допинг проба за употребата на никетамин, който е в листата на стимулантите.

„Чилич е приемал никетамина несъзнателно, защото е употребявал глюкоза. Той не е искал да подобри своето представяне, извършвайки нарушението“, съобщиха от ИТФ.

Кои са другите известни случаи на допинг в тениса? Може да прочетете ТУК.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]cilic_1International Tennis Federation (ITF) chastised Marin Cilic with ineligibility for a period of nine months after the Croatian was charged with involuntary use of doping.

The penalty is starting on May 1st, so he will return to the game on January 31 next year. Cilic gave tested positive for the use of niketamin which is in the list of stimulants.

„Cilic has taken niketamin unconsciously because he used glucose. He did not want to improve his performance, commits an offense“, said the ITF.

What are other known cases of doping in tennis? You can read HERE.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

 

Tags:, , , , , , , ,

Евтимова и Вангелова ще се срещнат в първия кръг, тежък жребий за ЗлатановаEvtimova and Vangelova will meet in the first round, tough draw for Zlatanova

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

ZlatanovaНационалката на България за „Фед Къп“ Диа Евтимова ще играе срещу сънародничката си Ани Вангелова в първия кръг на международния турнир по тенис „Изида Къп“ в Добрич с награден фонд 25 хиляди долара. Това определи тегленият жребий.

Евтимова е трета ракета на страната, а Вангелова участва в основната схема с „уайлд кард“ от организаторите. Единствената българка, която премина през квалификациите, Вивиан Златанова, нямаше късмет и още на старта ще трябва да се изправи срещу поставената под номер 2 Кристина Кучова от Словакия. Кучова през миналата седмица достигна до финала на турнир от същия ранг в София.

В основната схема участват още три българки. Новата държавна шампионка Виктория Томова стартира срещу получилата „уайлд кард“ рускиня Иванка Карамалак. Изабелла Шиникова започва срещу квалификантката Наталия Костич (Сърбия), а шампионката на страната в зала Борислава Ботушарова, която също участва с „уайлд кард“, ще играе в първия кръг срещу Инди де Врооме (Холандия).

Турнирът „Изида къп“ се провежда за първи път през 2009 г. След 2010 г. наградният фонд нараства от 10 000 долара на 25 000. През 2012 г. в надпреварата триумфира Ан Шафер от Германия.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

ZlatanovaNational player of Bulgaria for „Fed Cup“ Dia Evtimova will play against Ani Vangelova in the first round of the International tennis tournament „Izida Cup“ in Dobrich with a prize fund 25 thousand dollars.

Evtimova is third racquet of the country and Vangelova participate in the main draw with „wild card“ by the organizers. The only Bulgarian who went through qualifying, Vivian Zlatanova, had no luck and will have to face seeded number 2 Christina Kuchova from Slovakia. Kuchova last week reached the final of the tournament with the same rank in Sofia.

There are another three Bulgarians in the main draw. The new state champion Victoria Tomova launched against given a „wild card“ Russian Ivanka Karamalak. Isabella Shinikova begins against qualifier Natalia Kostic (Serbia), and the champion of the country in hall Borislava Botusharova will play in the first round against Indy De Vroome (Netherlands).

The tournament „Izida Cup“ was held for the first time in 2009. After 2010 prize money increased from $ 10 000 to $ 25 000. In 2012 race triumphed Anne Schaefer of Germany.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , ,

VIDEO: CGW: Can Regis name?

Crowd Goes Wild plays a new game, „Can Regis name?

[grabpress_video guid=98bb6d212d7827d7c1318323e5b878caa71557f3 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , ,

VIDEO: Behind the Seams: Hold off on MVP

Jon Paul Morosi discusses the AL and NL MVP races.

[grabpress_video guid=92d8949852f7bd6320305e305ce9b1ebd2529474 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !