Author Archives: VenciD

VIDEO: Was trading Trent Richardson a mistake?

The panel on the Colts’ acquisition of Trent Richardson.

[grabpress_video guid=fd931713c80161cb184a48c11b5b244d3c7cbd29 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Голф инструкцииGolf instructions

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Както всеки останал спорт, така и голфът изисква задълбочена подготовка, често трениране и непрестанно подобряване на формата в представянето ви. Съществуват редица методики, ментални и физически, които ще развият играта ви в положителната насока. Професионалната отдаденост на някои от добрите инструктори от друга страна им печели бърза популярност по целия свят.

Instruction_1Развитието ви в света на голфа не е само физическо и психологическо, изисква се и отлично познаване на правилника и етикета на поведение по време на игра. Важно е когато се доверяваме на някой треньор, да проверим сертификатите, които гарантират професионалните му качества. В САЩ например препоръчвани са треньорите, които имат сертификат от PGA – Клас А. Това разбира се не е 100% гаранция, тъй като голям процент от отличните инструктори нямат такъв сертификат.

Основната част от инструкциите се фокусират върху практическата част от играта – в реални условия или в тренировъчно помещение, също така има теоретична част, а не на последно място е и видео анализ на играта ви, който някои от клубовете предлагат.

Golf_1Абсолютно начинаещите получават серия от уроци, които са по-обобщено насочени, а с течение на курса заниманията стават все по-индивидуално насочени. Важно е в началото да бъдат усвоени основните умения за да играете голф – замах при различните видове удари, баланс в цялото тяло и др. Хората, които желаят да се занимават професионално с голф започват да го правят някъде около своята десета годишнина, а заниманията с треньор могат да продължат в следващите 10 години. Повърхностно погледнато няма какво толкова да се подобрява цели 10 години, но това съвсем не е така.

Голф инструкторите стават известни по няколко причини – първият тип стават известни заради това, че самите те са били добри играчи по време на активната си състезателна кариера – Джак Граут, Харви Пеник, Дик Хармън и други. Вторият тип инструктори дължат славата си на своя професионализъм при създаване на специализирана голф академия – такъв пример са Джим Маклийн, Дейвид Лийдбетър и др. Последният тип инструктори са специализирани в обособен аспект от играта – някои подобряват късите удари, други психологията на играта.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Instruction_3Хората, които са приели голфа за свое хоби постоянно търсят вратички да подобряват играта си. Чудесен вариант в това отношение са някои специализирани издания, сред които Golf Magazine и Golf Digest, които системно предлагат на страниците си съветите на някои от топ инструкторите. Дори телевизиите, които предават на живо голямо състезание, често обръщат внимание на кратки практически съвети в коментарите си. В това отношение много добър пример е Питър Костис, който вече над 20 години е част от съветниците на Golf Digest.

Често зад граница се рекламират и продукти, които целят да подобрят играта ви на зеления килим. Осмиването на това е един от основните моменти в един от най-емблематичните филми с голф тематика – Tin Cup (1996).

Barkley_3Ползването на голф инструктор не е гаранция за успех. Лошото заучаване на движенията в началото на обучение може да повлияе пагубно в последвалото ни развитие. Психологически прегради също могат да ни попречат в подобрението на играта. Телевизиите и тук са иновативни – често се правят реалити формати, които показват как някои известни личности заучават основите на голфа. Емблематично е предаването с бившата баскетболна звезда Чарлс Баркли, който печели симпатиите на хората с нестандартното си поведение при удар. Може да се уверите в това и сами, ето ТУК.

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Like every other sport, golf requires thorough preparation, frequent training and continuous improvement in the form of your presentation. There are many methods, mental and physical, that will develop your game in a positive direction. Professional dedication of some of the best instructors on the other hand won quick popularity worldwide.

Instruction_1Your development in the world of golf is not only physical and psychological it requires excellent knowledge of the rules and etiquette while playing. It is important that when you trust a trainer to check certificates that guarantee his professional qualities. In the U.S., for example, recommended are the coaches who are certified by the PGA – Class A. This of course is not 100% guaranteed, since a large percentage of excellent instructors don’t have this certificate.

The main part of the instructions focus on the practical part of the game – on the ground or in the training room, also has a theoretical part, and last but not least is the video analysis of your game that some clubs offer.

Golf_1Absolute beginners receive a series of lessons that are more generalized focus, and throughout the course activities become more individually targeted. It is important at the beginning to learn the basic skills to play golf – swing for different types of shots, balance in the body and more. People who wish to pursue professional golf began to do around its tenth anniversary, and practicing coaching may continue for the next 10 years. Superficially there is nothing to improve for 10 years, but this is not true.

Golf instructors become famous for several reasons – the first type are known for the fact that they themselves were good players during their active career – Jack Graut, Harvey Penik, Dick Harmon and others. The second type of instructors glory due to his professionalism in creating specialized golf academy – for example Jim McLean, David Liydbetar and others. The last type of instructors are specialized in a specific aspect of the game – some improved short game, other psychology of the game etc.

Instruction_3People who take golf as their hobby are constantly looking for loopholes to improve their game. Great variation in this respect are some specialized publications, including Golf Magazine and Golf Digest, which consistently offer pages advice of some of the top instructors. Even television, which broadcast live big race, often pays attention to the short practical advice in their comments. In this respect, a good example is Peter Kostis, who has over 20 years of advisers Golf Digest.

Often abroad advertised and products designed to improve your game on the green carpet. Mockery of it is one of the key moments in one of the most iconic films with golf theme – Tin Cup (1996).

Barkley_3Using a golf instructor is no guarantee for success. Poor learning of movements at the beginning of training can influence detrimental to subsequent development. Psychological barriers can also prevent us from improving in the game. TV is innovative and here – often they make reality formats that show how some celebrities learn the basics of golf. Emblematic is the transfer of former basketball star Charles Barkley, who won the sympathy of the people with unconventional behavior under impact. You can see it yourself, HERE.

by Kalin Datcov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Евтимова, Томова и Шиникова се класираха за втория кръг Evtimova, Tomova and Shinikova qualified for the second round

[wp_bannerize group=“Horizontal“]Tomova

Българките Диа Евтимова, Виктория Томова и Изабелла Шиникова се класираха за втория кръг на турнира по тенис на червени кортове в Добрич с награден фонд 25 хиляди долара.

Евтимова победи участващата с „уайлд кард“ Ани Вангелова с 6:3, 6:1. Националката за „Фед Къп“ реализира седем пробива срещу съперничката си, която допусна цели десет двойни грешки. Така Евтимова ще играе срещу поставената под номер 5 Ане Шефер (Германия) за място на четвъртфиналите.

Новата национална шампионка Томова пък се справи с получилата „уайлд кард“ рускиня Иванка Карамалак с 6:0, 6:3. 18-годишната софиянка спечели първите осем гейма в мача и това
до голяма степен се оказа решаващо. Във втория кръг тя ще играе срещу поставената под номер 2 Кристина Кучова (Словакия).

Шиникова пък се наложи над квалификантката Наталия Костич (Сърбия) с 6:4, 6:4, а следващата й съперничка ще бъде водачката в схемата Патрисия Майер-Ахлайтнер (Австрия).

Евтимова, Томова и Шиникова заработиха по 8 точки за класацията на WTA и по 392 долара.

Днес на корта на сингъл излизат 4 българки – Борислава Ботушарова, Изабелла Шиникова, Диа Евтимова и Виктория Томова. В мач от надпреварата на двойки по-късно ще играят Шиникова и Далия Зафирова.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

TomovaDia Evtimova, Victoria Tomova and Isabella Shinikova qualified for the second round of the tennis tournament on clay courts in Dobrich with a prize fund $ 25 000.

Evtimova defeated participating with „wild card” Ani Vangelova 6-3, 6-1. National player for „Fed Cup“ realized seven breaks against her opponent, who conceded ten double faults. So Evtimova will play against seeded 5 Anne Schaefer (Germany) for a place in the quarterfinals.

The new national champion Tomova handled with Russian Ivanka Karamalak 6-0, 6-3. 18-year-old won the first eight games of the match and this largely proved on the final result. In the second round she will play against second-seeded Christina Kuchova (Slovakia).

Shinikova did beat qualifier Natalia Kostic (Serbia) 6-4, 6-4, while her next opponent will be the leader in the scheme Patricia Meyer-Ahlaytner (Austria).

Evtimova, Tomova and Shinikova worked out 8 points for the WTA rankings and 392 dollars.

Today on the court for singles go 4 Bulgarians – Borislava Botusharova, Isabella Shinikova, Dia Evtimova and Victoria Tomova. In a match of the doubles competition will later play Shinikova and Dalia Zafirova.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Trent Richardson Headed to Colts in Blockbuster Trade

Richardson, a number three overall pick out of Alabama in 2012, was in just his second year with the Browns.

[grabpress_video guid=5f970ee4d2ac5d8d5087861140833fa15fe3475e embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , ,

VIDEO: Fearless Predictions: FIU vs. (7) Louisville

Petros Papadakis previews Louisville’s matchup with FIU.

[grabpress_video guid=ef9802bc5ffa5cc9c4ea5ffd457d85556008c266 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , ,

VIDEO: Judge Quits After Criticism from Mayweather-Alvarez Score

C.J. Ross announced she is taking leave after her second suspect decision. She scored Mayweather vs. Alvarez a draw and nobody else saw it that way.

[grabpress_video guid=a63408f67513307e2569592680c5ec74d26fa0f1 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , ,

VIDEO: POV: Mutiny brewing in Tampa

The panel on the players’ displeasure in Tampa.

[grabpress_video guid=9c0ea9d3f84b4b4ef233167d86cdb4f1babf33c0 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , ,

VIDEO: GP on Hall of Fame induction

Gary Payton talks about his Hall of Fame induction.

[grabpress_video guid=f4de2c03622354bdf31343b8cf26b336c6d294ac embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Костан Тончев: „Винаги се старая да съм коректен със съперника на корта“Kostan Tonchev: "I always try to be honest with my opponents on the court"

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

По професия Костан Тончев е адвокат, живее в Бургас. Познат е в тенис средите и като един от най-добрите любители в страната. Играе тенис от 14 годишен, никога професионално. Разговаряме с него по време на Santa Marina 2013 в Созопол. Вижте какво сподели той за читателите на RE:SPORT:

Има ли друг човек с името Костан?

Имах възможност да проверя – сам съм. В цяла България. Името ми е от арменски произход, дядо ми е арменец.

SANTA_MARINA_2013_RES-2677Коя е отличителната ви черта на корта?

Много ми се иска да е това, че съм коректен със съперника.

Кърпата на главата за имидж ли я слагате?

Нося кърпа още от студентските си години – имах проблем със слънцето, а шапката винаги ми е пречела.

Иванович или Шарапова?

Задаваш отговори – Иванович, разбира се.

Кой е любимият ви тенисист?

Във времето съм имал няколко – първо харесвах много Серхи Бругера, после Марсело Риос, Сампрас, Агаси. От днешните звезди харесвам Федерер, Вавринка, Надал е невероятен.

SANTA_MARINA_2013_RES-2267Пренебрегвана марка ли е Yonex? Вие сте голям неин привърженик.

Пренебрегвана е само в България. В световен мащаб не е така.

Кога трябва да се сменя ракетата?

Когато се амортизира съвсем.

Спомняте ли си първото участие в турнир?

Разбира се. Първите ми участия в турнири бяха тези за любители в Бургас. Бях някъде около 16-17 годишен. Тогава правеха много големи турнири. Пристанището и летището в Бургас бяха основни спонсори на големите прояви. Още се чудя как такива турнири събираха над 100 участници само от града. Сега в национален мащаб трудно се събират толкова хора. Спомням си как се радвах като четях името си някъде след стотната позиция в ранглистата. Интересен факт е, че тогава на първо място в класацията беше Недялко Йорданов. Малко хора знаят, че той играе страшно добре тенис.

SANTA_MARINA_2013_RES-2945

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

А първата купа?

Имам много малко купи. Първата беше от турнир, в който на финала играх с брата на Тодор Митев. Сега отдавна не играе. Беше средно силен турнир, не дойдоха някои от най-силните бургаски тенисисти. Като цяло рядко играя финали. Купите, които имам съм ги сложил в едни торби, защото жена ми не ми дава да ги излагам. Имах период, в който с Мирослав Керчев направихме много силна двойка и бяхме почти непобедими в Бургас.

Двойките ли е по-предпочитаният от вас формат?

Първо ми беше любим именно заради партньорството ми с Миро Керчев. След като спрях да играя с него, вече не предпочитам двойките.

А предпочитан формат за турнир?

Със сигурност този, който е тук в Созопол – групи и след това първите двама да излизат на елиминации.

В каква насока трябва да се развива аматьорският тенис?

От години се хвърлят много усилия, но се случва хаотично. Добър пример е турнирът „Зашо“ в Пловдив. Трябва да се използва добрият опит на Национална тенис лига, която първоначално организираше БФТ, положителното беше, че се допуснаха да играят бившите състезатели. Според мен лошо решение беше да се раздели любителският тенис на възрастови групи. Година след година КАИ го доказват, защото се оказва, че сме прекалено малка държава за да може хем да ги разделим хората на възрастови групи, хем след това да ги разделим на първа лига, втора лига и т.н. Задължително трябва да има разделение по лиги.  Виждаме негативите от липсата на това във всеки един турнир – има мачове, които свършват 6:0 и 6:1. Те не са приятни нито за тези, които падат, нито за тези, които побеждават.

SANTA_MARINA_2013_RES-2997Каква оценка бихте писали на аматьорския тенис в Бургас?

Не е необходимо аз да пиша оценка, момчетата сами си я извоюват. На финала на „Зашо“ играха двама бургазлии, това е достатъчно показателно.

Вашите очаквания за турнира в края на тази седмица в Бургас?

Винаги на моя турнир не ме е интересувало как ще се представя аз, за мен е важно да дойдат максимално повече хора и да се забавляват. През цялото време се чувствам ангажиран с организацията и не ми е до игра.

Благодарим за това интервю!

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

By profession Kostan Tonchev a lawyer, he lives in Burgas. Kostan is known in tennis circles as one of the best amateurs in Bulgaria. He is playing tennis since he was 14 years old, never professionally. We talk to him during the Santa Marina 2013 – Sozopol. See what he said special for the readers of RE: SPORT:

Is there another man named Kostan?
I had the opportunity to check out – It’s only me in Bulgaria. My name is of Armenian descent, my grandfather was Armenian.

SANTA_MARINA_2013_RES-2677What is the distinguishing feature of you on the court?

I’d like to be that I’m honest with my opponents.

Ivanovic or Sharapova?

Ivanovic, of course!

Who is your favorite tennis player?

In the time I’ve had a few – first I liked a lot Sergi Bruggera, then Marcelo Rios, Sampras, Agassi. From today’s stars I like Federer, Wawrinka, Nadal is incredible.

Is Yonex neglected brand?  You are major supporter of it.

It’s neglected only in Bulgaria. Globally, it is not.

When should be changed a racquet?

When is completely amortized.

SANTA_MARINA_2013_RES-2945Do you remember your first participation in a tournament?

Of course I do. My first participation in these tournaments was amateur in Burgas. I was around 16-17 years old. Then there were a lot of big tournaments. Port and airport in Burgas were major sponsors of major events. I still wonder how such events gathered over 100 participants only from the city. Now in a national scale are difficult to obtain so many people. I remember I was glad as I read my name somewhere in the hundredth position in the rankings. An interesting fact is that at the time of first place in the ranking was Nedialko Yordanov. Few people know that he played extremely well tennis.

What about the first cup?

I have not so much cups. The first was from a tournament which in the final I played against the brother of Todor Mitev. Now he is no longer playing. Averaged a strong tournament, they didn’t come some of the greatest tennis players of Burgas. Generally I play finals rarely. I’ve put my cups in some bags, because my wife will not let me expose them. I had a period in which my partner was Miroslav Kerchev and we made ​​a very strong couple and we were almost invincible in Burgas.

SANTA_MARINA_2013_RES-2267[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Are the doubles your preferred format?

It was my favorite because of my partnership with Miro Kerchev. When I stopped playing with him, I don’t prefer doubles.

What about a preferred format for a tournament?

Surely the one here in Sozopol – groups and then the first two go to elimination.

In what direction should amateur tennis be developed?

For years, there is a lot of effort, but it happens randomly. A good example is the tournament „‘Zasho“ in Plovdiv. Should be used with good experience of the National Tennis League, which was originally organized by BTF, the positive was that it was allowed the former players to play. I think it was a bad decision to split tennis age groups. Year after year KAI prove it, because it turns out that we are too small country to be able to divide people into age groups, yet then split them in the first league, second league, etc. There must be a division leagues. We see the negative effects of the lack of it in any event – a match that ended 6-0 and 6-1. They are not pleasant nor for those who fall or for those who overcome.

SANTA_MARINA_2013_RES-2997What rating would you give to amateur tennis in Burgas?

I don’t need to write an assessment, the boys gained their own. At the end of „‘Zasho“ played two citizens of Burgas, this is indicative enough.

What are your expectations for the tournament this weekend in Burgas?

Always on my tournament I don’t care what I’ll do, it’s important to come maximum of people and everybody of them to have fun. Throughout I feel committed to the organization and I’m not in game.

Thank you for this interview!

by Kalin Dacov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Mike Tyson Talks New Show; Wants CJ Ross Out

Boxing legend Mike Tyson talks to the WSJ’s Lee Hawkins about his new Fox Sports 1 show, “Being Mike Tyson,” his career, and the Mayweather-Canelo fight. Tyson, who is now promoting fights, also said he doesn’t want controversial boxing judge CJ Ross – who scored the Mayweather fight a draw – judging any fights he promotes.

[grabpress_video guid=f14ac668a9b95358b925df63a690e8d7bd3720f3 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !