Author Archives: VenciD

VIDEO: Scout Video: ATH Grant Haley

GA – Lovett – ATH – #10 – Grant Haley – 2014

[grabpress_video guid=50293ed738a63928d82b795086452249958f1ce8 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Диа Евтимова и Борислава Ботушарова на четвъртфинал във ВарнаDia Evtimova and Borislava Botusharova on the quarterfinals in Varna

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

borislava_botusharova_Две български тенисистки се класираха за четвъртфиналите на международния турнир „Варна къп“, който е с награден фонд $ 10 000 и се провежда на кортовете на ТК „Черно море-Елит“. Това са водачката в схемата Диа Евтимова и поставената под №4 Борислава Ботушарова.

Националката Евтимова беше категорична срещу румънката Стефана Андрей и спечели с 6:0, 6:1. Така Диа си осигури вече 4 точки за световната ранглиста, където е №343 в момента. В следващия кръг 26-годишната българка се изправя срещу осмата поставена Диана Сумова от Чехия, която отстрани Александра Караманолева след 6:3, 7:6(5).

Ботушарова също победи тенисистка от Румъния – Патриция Тиг, с 6:3, 6:2.На четвъртфиналите Борислава излиза срещу №6 Михаела Боев, която представя Белгия, елиминирала Далия Зафирова с 5:2 и отказване заради травма в крака.

Петата българка, стигнала до осминафиналите беше Вивиан Златанова. Тя отстъпи на петата в схемата румънка Ралука Платон с 5:7, 2:6.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

 [wp_bannerize group=“Horizontal“]

borislava_botusharova_Two Bulgarian tennis players qualified for the quarterfinals of the international tournament  “Varna Cup“, which has a prize fund of $ 10 000 and is held on the courts of TC „Cherno more – Elite“. These are the leader in the scheme Dia Evtimova and placed under № 4 Borislava Botusharova.

National player Evtimova was clearly against Romanian Stefana Andrei and won 6-0, 6-1. So Dia already secured 4 points for the world rankings, where is № 343 currently. In the next round 26-year-old Bulgarian confronts Diana Sumova (CZE) placed eighth in the scheme, which removed Alexandra Karamanoleva 6-3 7-6 (5).

Botusharova also defeated tennis player from Romania – Patricia Tig, 6:3, 6:2. Borislava out in the quarterfinals against № 6 Michaela Boev that represents Belgium and eliminated Dahlia Safirova 5-2 and quitting because of an injury in the leg.

Fifth Bulgarian who reached the second round was Vivian Zlatanova. She stepped on the Romanian Raluca Platon with 5:7, 2:6.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , ,

VIDEO: The Buzzer: Posterized in class

Wednesday’s Buzzer brings you a slam dunk in class and more.

[grabpress_video guid=6df1e932d534ed574a0e8436ceb18896db59a8fe embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Рафаел Надал стана почетен гражданин на МадридRafael Nadal became an honorary citizen of Madrid

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Nadal_1Световният номер 2 Рафаел Надал стана почетен гражданин на Мадрид. Предложението дойде лично от кмета на испанската столица Ана Ботея и бе прието единодушно от общинския съвет.

Това е най-високата чест, която Мадрид може да окаже на хора, които не са родени в града. 27-годишният Надал бе удостоен с титлата заради „изключителната си спортна кариера“ и близката връзка с Мадрид, популяризирайки спорта и неговите ценности.

„Надал е модел за подражание на всички като спортист и като човек“, заяви кметът на испанската столица Ана Ботея. Тя му благодари за подкрепата за тенис турнира в Мадрид, а също и за кандидатурите на града за домакин на олимпийските игри през 2012-а, 2016-а и 2020-а, които испанската столица загуби.

Следващото участие на Надал ще бъде на турнира в Пекин, China Open, който започва на 30 септември. В надпреварата ще вземе участие и Григор Димитров.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Nadal_1World No. 2 Rafael Nadal became an honorary citizen of Madrid. The proposal was made by the mayor of Madrid Ana Botella and was unanimously adopted by the Municipal Council.

This is the highest honor that Madrid may have on people who were not born in the city. 27-year-old Nadal was awarded the title because of „extraordinary sporting career “, close relationship with Madrid, promoting the sport and its values.

„Nadal is a role model for all as an athlete and as a person“, said the Mayor of Madrid Ana Botella. She thanked him for his support for the tennis tournament in Madrid, and for applications of the city to host the Olympics in 2012, 2016 and 2020 and that the Spanish capital losses.

Nadal’s next event will be at the tournament in Beijing, China Open, which starts on September 30. Grigor Dimitrov will participate too.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , ,

Голф – елегантност и съвършенствоGolf – elegance and sophistication

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Елегантността на голфа не може да остане незабелязана. През годините този аристократичен спорт е повлиял в модните тенденции на не една и две колекции. В най-общи линии всеки детайл е изпипан до съвършенство. Дизайнът на дрехите има за цел да не ограничава действията на игралното поле. Съставено е основно от къс или дълъг панталон, тениска, обувки, чорапи и ръкавици. В следващите редове ще обърнем повечко внимание на това какво е необходимо на един истински голфър:

Golf_3Ръкавици – често играчите предпочитат да се подвизават с ръкавици, по този начин се подобрява захвата, избягват се също така нежелани мазоли. Това от своя страна позволява да бъдат реализирани удари с по-голям замах и дистанция.

Обувки – много от професионалистите използват обувки със специални шипове по тях, което също гарантира контрол при удар. Подобреният баланс е важна част от игра най-вече върху мокра повърхност. Тези шипове могат да бъдат от метал или пластмаса. Някои клубове са въвели забрана за използването на метални шипове, тъй като вредят на целостта на игрището. Като цяло е важно да се инвестира в добри обувки, тъй като ще ви се налага да изминавате средно по 5 мили при стандартна игра, а ако сте начинаещ и повече. Едни от първите данни за използване на специални обувки за голф датират от публикации в шотландската преса от 1857 г., където е препоръчано да се носят със стабилни шипове. Близо 40 години по-късно, през 1891 г. започва използването и на шипове, които се монтират с винт към обувката. В зората на голфа обувките били наистина твърди и сравнително неудобни, това се променя през 80-те години на 20 век когато комфортът излиза на преден план. Едно десетилетие по-късно са представени и първите пластмасови шипове.

golf_2Чанта – съвременните чанти са изработени с най-новите материали, но исторически погледнато нещата не стоят така – в миналото чантите за голф са били изработвани от кожата на слонове, най-вече от слабините. Когато играта придобива популярност се създават множество голф клубове, играчите се налага да носят със себе си повече стикове, определящо за размера на саковете е и правилото от 1939 г., което забранява носенето на повече от 14 стика по време на игра. През 1970 г. Рич Реймърс, бивш състезател, си поставя за цел да направи два пъти по-лек сак. Иновативната чанта носи името BACK 9, но финансовите успехи не са толкова големи, колкото самият факт, че е зададена нова ниша в развитието на саковете. Любопитно е, че първата „изправена чанта“ също е дело на компанията на Реймърс – това става факт през 1986, а името на чантата е Eclipse.

Хавлия – тя също се е превърнала в неизменен аксесоар към екипировката на голф играчите. Сухите ръце и аксесоари са важен елемент от успешния удар. Повечето чанти имат халка, на която хавлиите могат да се закачват.

Golf_4Калъф за стикове- предпазват от нежелани щети по време на игра при внезапни инциденти, които са не рядко срещан елемент от играта.

Не подценявайте външния вид когато посещавате голф клуб. Все пак никога не се знае кого може да впечатлите, дали с игра или с външност?!

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

The elegance of golf can’t remain unnoticed. Over the years, this aristocratic sport influenced fashion trends in not one or two collections. In general terms, every detail has been polished to perfection. In the following lines will pay a little more attention to what is required for a true golf player:

The design of garments is intended not to limit the actions on the play field. It consists mainly of short or long trousers, shirt, shoes, socks and gloves.

Golf_3Gloves – players often prefer the gloves, thereby improving grip also avoids unwanted calluses. This in turn allows them to be implemented hit with higher stroke and distance.

Shoes – many professionals use shoes with special spikes on them, which also ensure control at impact. Improved balance is an important part of the game especially on wet surfaces. These spikes can be of metal or plastic. Some clubs have banned the use of metal spikes as harming the integrity of the course. Overall, it is important to invest in good shoes, because you’ll have to walk an average of five miles in a standard game, and if you are a beginner even more. Some of the earliest evidence for the use of special golf shoes is dating from publications in the Scottish press from 1857, which was recommended to wear ones with stable spines. Nearly 40 years later, in 1891, began use of studs that are mounted with a screw to the shoe. At the dawn of golf, shoes were really hard and fairly uncomfortable, this changed in the 80s of the 20th century when comfort is at the forefront. A decade later, are presented and the first plastic spikes.

golf_2Bag – modern bags are made with the latest materials, but historically is not the same case – in the past golf bags have been made from the skin of elephants, mostly groin. When the game is gaining popularity are created multiple golf clubs, players have to carry more sticks down on the amount of bags is the rule in 1939 prohibiting the wearing more than 14 clubs in the game. In 1970, Rich Reymars, a former golf player, seeks to make two times lighter bag. Innovative bag named BACK 9 but financial success are not as big as the fact that it set a new niche in the development of bags. Curiously, the first „upright bag“ also belongs to the company of Reymars – it happened in 1986, and the name of the bag is Eclipse.

Towel – it has also become unaltered accessory equipment for golfers. Dry hands and accessories are an important element of a successful attack. Most bags have a ring on which towels can be hung.

Golf_4Carrying sticks-protects from unwanted damage while playing with sudden incidents are not rare element of the game.

Do not underestimate the appearance when visiting Golf Club. However, you never know who you can impress, whether game or appearance!

by Kalin Datcov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

 

Tags:, , , , , , , , , , , ,

VIDEO: NBA superstars Kevin Durant and Dwayne Wade are a very public battle of the words.

NCAA Executive Committee has announced it will begin restoring Penn State’s football scholarships beginning in 2014. Plus MLB updates!

[grabpress_video guid=4aa67a0f7d9b2451fa5de5e209daafbf06da26bb embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Horrow: NASCAR business report

Rick Horrow brings you the latest in the business of NASCAR.

[grabpress_video guid=40975fb47ef0e77a88cdeb0100d676a89a414cac embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: 'Underdog' Oracle Team USA Wins America's Cup Yacht Race

Initially it seemed Oracle would suffer a humiliating loss, but they managed to beat their rival Emirates Team New Zealand by 44 seconds.

[grabpress_video guid=e43a08ec333847e4197007be2888bab936014fed embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , ,

VIDEO: Horrow: NFL focus on female fans

Horrow on how football is being marketed to female fans.

[grabpress_video guid=2774dcfbf211b37de42d694c4a2a28734df1ca6b embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: NFL Preview: Week 4

Curtis Conway’s previews the big stories in week 4.

[grabpress_video guid=d1e0bece2949b11d4baa422e5a8f2aa8bafe5967 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !